ຍອດລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມບັນລຸ 40 ພັນຕື້ກວ່າກີບ

0
1601

ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມ ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຂອງສົກປີ 2015-2016 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບວ່າມີບາດກ້າວທີ່ດີສາມາປະຕິບັດໄດ້ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 41.825 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,2% ທຽບໃສ່ແຜນການກວມເອົາ 38% ຂອງ GDP ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນຄື: ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ການຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ແລະ ທຶນຈາກລະບົບເງິນຕາ.
ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 10 ເດືອນຂອງສົກປີ 2015-2016 ການລົງທຶນລວມທົ່ວສັງຄົມປະຕິບັດໄດ້ 41.825 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,2%  ທຽບໃສ່ແຜນການ (ແຜນການ 34,5 ພັນຕື້ກີບ), ກວມເອົາ 38% ຂອງ GDP (ແຜນ 30% ຂອງ GDP) ຊຶ່ງປະ ກອບດ້ວຍ 4 ແຫຼ່ງທຶນສໍາຄັນຄື: 1) ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດສະເພາະທຶນພາຍ ໃນປະຕິບັດໄດ້ 2.941 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ  89% ຂອງແຜນການ (3,3 ພັນຕື້ກີບ) ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງ ລັດທີ່ສໍາເລັດແລ້ວມີຈໍານວນທັງໝົດ 986 ໂຄງການ (ສໍາລັບໂຄງການສໍາ ເລັດ 100% ແລະສິ້ນສຸດສັນຍາ) ມູນຄ່າລວມແມ່ນ 5.662 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບ ການຊຳລະແລ້ວ 2.550 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 45% ຂອງມູນຄ່າໜີ້ສິນທັງໝົດ, ຍັງ ຄ້າງຊໍາລະກ່ອນສົກປີ 2015-2016 ມູນຄ່າ 3.112 ຕື້ກີບ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງ ມີໜີ້ສິນຈາກໄພພິບັດອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ປະຈຸບັນກະຊວງແຜນການ ແລະການ ລົງທຶນກໍາລັງປະສານກັບຂະແໜງການ ແລະທ້ອງຖິ່ນສັງລວມ ແລະກວດຄືນເພື່ອຂຶ້ນແຜນຊໍາລະສະສາງໃນໄລຍະ ຂ້າມຜ່ານນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມມີຄວາມຄ່ອງຕົວຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ.

ສະນັ້ນ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ (ເດືອນ 10,11,12 ປີ 2016), ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການທີ່ປະຕິບັດສໍາເລັດແລ້ວ 100% ແລະສິ້ນສຸດສັນຍາລວມທັງໜີ້ສິນຈາກໂຄງການໄພພິບັດນັບແຕ່ປີ 2015 ຄືນຫຼັງກ່ອນ, ສ່ວນໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2016 ຈະໄດ້ແກ້ໄຂໃນເພດານ 35% ຂອງແຜນການລົງທຶນ ປີ 2017 ແລະລັດຖະບານ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນໃຫ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.

ສ່ວນການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ເປັນແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນຕໍທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເສດຖະກິດ ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງໃນສົກປີນີ້ອະນຸມັດທັງໝົດ 1.222 ໂຄງການມູນຄ່າ 3,1 ພັນລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 25,5 ຕື້ກວ່າກີບ (ທຶນຈົດທະບຽນ ທັງໝົດ) ລື່ນແຜນ 36% (ແຜນການ 2.305 ລ້ານໂດລາ) ແຕ່ການນໍາທຶນ ເຂົ້າຕົວຈິງໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ມີພຽງແຕ່ 883,7 ລ້ານໂດລາ ນອກນັ້ນ ຍັງມີທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອພັດທະນາ (ODA) ເປັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ສໍາຄັນໃນ ການປະກອບສ່ວນພັດທະນາໂດຍສະ ເພາະແມ່ນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໃນປີຜ່ານມາປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 351 ໂຄງການ ເທົ່າກັບ 688,10 ລ້ານໂດລາ ປະມານ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5,6 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 99% ຂອງແຜນການປີ (695 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ແລະແຫຼ່ງທຶນສຸດ ທ້າຍແມ່ນທຶນຈາກລະບົບເງິນຕາມາຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2016 ສິນເຊື່ອທົ່ວລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ 7.728 ຕື້ກີບ, ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເຫັນວ່າມີບໍລິສັດເຂົ້າ ຈົດທະບຽນເພີ່ມຈາກ 4 ເປັນ 5 ບໍລິສັດ

ຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ