ເຕືອນ! ໄປທ່ຽວທະເລ ໃຫ້ສັງເກດ ” ທຸງແດງ ” ອັນຕະລາຍ ຫ້າມລົງຫຼິ້ນນ້ຳ!!

ໃນລະດູການນີ້ ຈະສັງເກດເຫັນນັກທ່ອງທ່ຽວລາວເຮົາ ມັກຈະເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ເພື່ອມຸ່ງໜ້າໄປຍັງຊາຍ

ຫາດແຄມທະເລຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ ໂດຍບາງທ່ານທີ່ເຄີຍໄປທ່ຽວ

ທະເລໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຫຼື ຫຼາຍໆທ່ານກໍກຳລັງມີແຜນຈະໄປທ່ອງທ່ຽວ ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ

ການປັກທຸງສີຕ່າງໆ ເພື່ອເຕືອນໄພຢູ່ຕາມແຄມຫາດຂອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງນັ້ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບ

ຕົວເຮົາ ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການທ່ອງທ່ຽວ ຈິ່ງຄວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ

” ທຸງສີແດງ ” ທີ່ປັກເຕືອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ວ່າມັນມີຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ.

 

ບໍລິເວນຊາຍຫາດໃນຊ່ວງລະດູມໍລະສຸມຂອງທຸກປີ ມັກຈະມີຂ່າວການຈົມນ້ຳເສຍຊີວິດຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈາກການລົງຫຼິ້ນນ້ຳທະເລ

ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຄຳເຕືອນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ທີການປັກທຸງສີແດງເປັນສັນຍາລັກ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຫ້າມລົງຫຼິ້ນນ້ຳຢ່າງເດັດຂາດ ໂດຍຫຼ້າສຸດ

ໃນປີ 2014 ນີ້ ກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວເສຍຊີວິດຫຼາຍລາຍແລ້ວ.

 

Red-Flag.beach

 

ສຳລັບການປັກທຸງສີຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກສະແດງຄຳເຕືອນ ໃນການລົງຫຼິ້ນນ້ຳທະເລນັ້ນ ຈະມີຢູ່ທົ່ວໄປຕາມຊາຍຫາດທີ່ເປັນ

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ ໂດຍບາງຊາຍຫາດທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ກໍມັກຈະມີ ໄລຟ໌ກາດ (lifeguard)

ເຮັດໜ້າທີ່ເຝົ້າເບິ່ງແຍງຄວາມປອດໄພ ຂອງຄົນທີ່ລົງຫຼິ້ນນ້ຳຢູ່ອີກດ້ວຍ.

 

ການປັກທຸງສີຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ທຸງຂຽວ: ໝາຍເຖິງສາມາດລົງຫຼິ້ນນ້ຳໄດ້
  • ທຸງເຫຼືອງ: ໝາຍເຖິງຄວນໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການລົງຫຼິ້ນນ້ຳໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ
  • ທຸງແດງ: ໝາຍເຖິງບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເປັນເຂດອັນຕະລາຍ ບໍ່ຄວນລົງຫຼິ້ນນ້ຳ ຫຼື ຫ້າມລົງຫຼິ້ນນ້ຳຢ່າງເດັດຂາດ

 

ກໍລະນີການປັກທຸງເປັນສັນຍາລັກນີ້ ຫາກເປັນທຸງແດງ ແມ່ນສ່ວນຫຼາຍຈະເຫັນຫຼາຍໃນໄລຍະລະດູມໍລະສຸມທີ່ມີລົມແຮງ ເຊິ່ງອາດຈະ

ພັດຄົນທີ່ລົງຫຼິ້ນນ້ຳ ໃຫ້ຈົມຫາຍໄປໄດ້ ໂດຍໃນຊ່ວງໜ້າລະດູມໍລະສຸມນັ້ນ ຄື້ນທີ່ພັດເຂົ້າມາສາມາດມີຄວາມສູງເກີນ 2 ແມັດຂຶ້ນໄປ

ເຊິ່ງນອກຈາກຄື້ນສູງແລ້ວ ກໍຍັງມີລົມແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄົນທີ່ລົງຫຼິ້ນນ້ຳໄດ້, ບາງຄັ້ງຄື້ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດ

ໃຫ້ຄົນຈົມນ້ຳເສຍຊີວິດໃນທັນທີ ແຕ່ອາດຈະພາຄົນໄປຕິດຢູ່ຕາມໂຂດຫີນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.

 

ສ່ວນອີກກໍລະນີຄື ຫາດທີ່ມີຄື້ນໃຕ້ນຳ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນລົງຫຼິ້ນນ້ຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍຄື້ນໃຕ້ນ້ຳ (rip current) ສາມາດເກີດໄດ້

ໃນບໍລິເວນຊາຍຫາດທົ່ວໄປ ແລະ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງເກີດສະເພາະເວລາທີ່ມີລົມມໍລະສຸມ ຫຼື ຄື້ນລົມ

ແຮງແຕ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ.

 

ສາເຫດທີ່ມີການປັກທຸງ ເພື່ອສົ່ງສັນຍານເຕືອນແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈົມນ້ຳເສຍຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ສາເຫດ

ໃຫຍ່ໆຄື: ສາເຫດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວເອງ ເຊັ່ນ: ບໍ່ສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່ສັງເກດວ່າມີທຸງແດງ ຫຼື ປ້າຍເຕືອນຢູ່ບໍລິເວນຊາຍຫາດ, ບາງຄົນອາດຈະ

ເຫັນແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າໝາຍເຖິງຫຍັງ, ບາງຄົນອາດຈະເຫັນແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ໃສ່ໃຈ ຄິດວ່າບໍ່ມີອັນຕະລາຍຫຍັງກໍມີ ແລະ ກໍມີບາງຄັ້ງ

ທີ່ ກາດ (guard) ປະຈຳຫາດ ຍ່າງເລາະປະກາດເຕືອນ ແລະ ມີການປັກທຸງແດງແລ້ວ ແຕ່ກບບໍ່ສົນໃຈຫຍັງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ

ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້.  ສາເຫດອີກປະການໜຶ່ງ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການເຕືອນໄພຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກາດ ໂດຍບາງແຫ່ງບໍ່ມີການ

ປັກທຸງເຕືອນ ຫຼື ປັກກໍຢູ່ໃນໄລຍະຫ່າງເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າໃຈວ່າ ບໍ່ລິເວນທີ່ບໍ່ມີທຸງສາມາດລົງຫຼິ້ນນ້ຳໄດ້, ຫາດບາງແຫ່ງ

ມີການຕິດຕັ້ງປ້າຍປະກາດເຕືອນໄວ້ ແຕ່ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຊ້ຳພັດນຳເອົາປ້າຍໂຄສະນາມາຕິດທັບໃສ່ ເນື່ອງຈາກຢ້ານວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວ

ຈະບໍ່ເຂົ້າມາທ່ຽວ ຫາກຮູ້ວ່າຊາຍຫາດເຂດດັ່ງກ່າວມີຄວາມອັນຕະລາຍ.

 

ສະນັ້ນ, ເພື່ອການປ້ອງກັນກໍລະນີການເສຍຊີວິດ ຈາກການລົງຫຼິ້ນນ້ຳທະເລທີ່ມີທຸງແດງປັກເຕືອນຢູ່ນັ້ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຳຫຼວດເບິ່ງພື້ນທີ່ໂດຍຮອບ ວ່າມີຄຳຕືອນ ຫຼື ມີທຸງສັນຍາລັກປັກເຕືອນໄວ້ ຫຼື ບໍ່?  ຫາກເຮົາເອົາໃຈ

ໃສ່ປະຕິບັດຕາມການເຕືອນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ແລ້ວ ນັກທ່ອງທ່ຽວກໍຈະມີຄວາມປອດໄພ ໃນການເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວ

ບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທະເລ.