ສົນໃຈໂຄງການໄປແລກປ່ຽນ ກັບຊາວໜຸ່ມ ເນເທີແລນ ແລະ ASEAN ທີ່ປະເທດ ມະເລເຊຍ ອ່ານທາງນີ້ !

ຖ້າທ່ານ ເປັນນັກຮຽນ ຫຼື ຊ່ຽວຊານໜຸ່ມນ້ອຍ ຈາກປະເທດລາວ, ທ່ານສາມາດສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມງານ Orange ASEAN Circular Economy ທີ່ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ໂດຍຈະມີ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈາກປະເທດ ເນເທີແລນ ຈໍານວນ 10 ຄົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຊຽວຊານ ຈາກປະເທດໃນ ASEAN (ລວມທັງປະເທດລາວ) ຈໍານວນ 20 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ປິດຮັບສະໝັກ: ວັນທີ: 17/7/2016
ວິທີການສະຫມັກ: ທ່ານ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຂຽນ ຈົດໝາຍສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຢາກເຂົ້າຮ່ວມ (Motivation letter), ໃບຊີວະປະຫວັດ (CV) ແລະ ໃບຄະແນນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ທ່ານຮຽນ (University Grade) ເຂົ້າມາທີ jesse.arnon@therockgroup.biz
– ຖ້າທ່ານ ຖືກຄັດເລືອກ ໃນຮອບທໍາອິດ ຈະມີການເສັງສໍາພາດ ຮອບທີສອງ ປະມານ 30 ນາທີ ໂດຍທາງຄະນະກໍາມະການ ຈະເປັນຜູ້ໂທໂລະສັບ ອອນລາຍ ມາຫາທ່ານ.
– ໃນໃບສະຫມັກຂອງທ່ານ ທ່ານຕ້ອງຂຽນເຈດຈໍານົງວ່າ ຢາກຈະສະຫມັກເອົາທຶນປະເທດ (Fully Funded) ເພື່ອມີໂອກາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ. ອາດຈະມີກໍລະນີ ທີ່ທ່ານສະຫມັກໄດ້ ແຕ່ ມີຄວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ ສະເພາະ ການເດີນທາງ ມາທີ່ປະເທດ ມາເລເຊຍ.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ: http://www.orangeasean.com/
ຂ່າວຈາກ: ສະຖານີ ຊາວໜຸ່ມລາວສິນໄຊຍຸກໃໝ່ FM 90.0 MHz