ຄວາມອ່ອນນ້ອມຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ເປັນຄຸນນະທຳເສີມສົ່ງໃຫ້ບຸກຄົນຈະເລີນ