ເພງ ໂທຜິດຫຼືຄິດມັກ ຕີ່ງນ່ອຍ

https://youtu.be/oJk9oXRK8HE?list=RDcKzI30F4DXs