ຄວາມຮັ່ງມີ, ກຽດຕິຍົດ ແລະ ຄວາມຮັກ ສາມສິ່ງນີ້ທ່ານເລືອກສິ່ງໃດ?

ມີຄອບຄົວນ້ອຍໆຢູ່ຄອບຄົວໜຶ່ງ ໃນຄອບຄົວນັ້ນມີທັງໝົດ 4 ຄົນມີ ແມ່ຜົວ, ຜົວ, ເມຍ ແລະ ລູກ ທັງໝົດໃຊ້ຊີວິດປົກກະຕິດັ່ງຄົນທົ່ວໄປ ແລະ ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງ ກໍ່ເກີດມີເລື່ອງລາວປະຫຼາດເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ເປັນຜົວອອກໄປເຮັດວຽກ ແລະ ລູກອອກໄປຮຽນໜັງສືແລ້ວ ຝ່າຍຍິງຜູ້ເປັນເມຍໄດ້ສັງເກດເຫັນຄົນເຖົ້າສາມຄົນ (ເປັນຜູ້ຊາຍ) ນັ່ງຢູ່ປະຕູບ້ານ ຍິງນັ້ນຈິ່ງອອກໄປແລ້ວຖາມຜູ້ເຖົ້າທັງສາມຄົນນັ້ນວ່າ:
   “ເພາະຄວາມວຸ້ນວາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຮືອນເຮົາເກີດຂຶ້ນເປັນເພາະເຮົາຂາດສິ່ງທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຮົາໄວ້ນັ້ນຄືຄວາມຮັກ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຫາຍໄປຕອນໃດ ແຕ່ທີ່ຂ້ອຍຮູ້ຕອນນີ້ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງສິ່ງນັ້ນແລ້ວ ສື່ສຽງເຮົາສ້າງໄດ້ທີ່ຮັກ ທຸກວັນນີ້ກໍ່ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ຄວາມໝັ້ນຄົງເຮົາກໍ່ສ້າງໄດ້ເພາະອີກບໍ່ດົນຂ້ອຍກໍ່ຈະໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງແລ້ວ ທີ່ຮັກຊ່ວຍເຊີນເຂົາເຂົ້າມາເຖີດ”