ຄວາມຈິງຈາກປາກ ນ້ອງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກເຮືອແພຫຼົ້ມ

2015-06-04_143707