ຮອດປີ 2015 ກະຊວງສຶກສາຈະໂຈະການຂະຫຍາຍວິທະຍາໄລ ເພື່ອກວດຄືນຄຸນນະພາບ

e0baa1e0baaa-e0bb81e0ba82e0baa7e0ba87e0bb80e0ba8ae0ba81e0baade0ba87
ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2015 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍວິທະຍາໄລຂຶ້ນຕື່ມອີກ ແລະ ບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ບັນດາວິທະຍາໄລໃດໆ ເພີ່ມຫຼັກສູດການຮຽນໃໝ່ໂດຍເດັດຂາດ ເພື່ອຈະໄດ້ກວດຄືນຄຸນນະພາບຂອງວິທະຍາໄລທັງຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼັງຈາກເຫັນວ່າການສຶກສາລາວຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງໃກ້ຄຽງ ຂະນະດຽວ
ກັນ ລັດຖະບານກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ກະຊວງສຶກສາເລັ່ງປັບປຸງຄຸນນະພາບ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ 5 ແຫ່ງ ຕາມແຜນປະຕິຮູບການ
ສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2 ເພື່ອຍົກຄຸນນະພາບໃຫ້ທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.
ທ່ານ ດຣ. ກອງສີ ແສງມະນີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມລາວ
ພັດທະນາ ໃນວັນທີ 13 ກຸມພານີ້ ຢູ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2
(2011-2015) ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິຮູບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ແຜນປະຕິຮູບອາຊີວະສຶກສາວ່າ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2015
ກະຊວງສຶກສາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍວິທະຍາໄລ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາວິທະຍາໄລໃດໆໃນທົ່ວປະເທດ ເພີ່ມ
ຫຼັກສູດການຮຽນຂຶ້ນໃໝ່ ເນື່ອງຈາກວ່າກະຊວງສຶກສາຈະໄດ້ກວດກາຄືນຄຸນນະພາບຂອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາ
ໄລເຫຼົ່ານີ້ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກະຊວງສຶກສາວາງອອກໝາຍວ່າ: ບັນດາວິທະຍາໄລ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ຫຼື ວິຊາຊີບແບບ
ປະສົມຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນໄລຍະແຫ່ງການປະຕິຮູບ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບນີ້ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການສອນຫຼັກສູດໃໝ່
ນັບທັງລະບົບປົກກະຕິລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊື່ອມຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການສອນແຕ່ລະດັບຊັ້ນ
ສູງລົງມາເທົ່ານັ້ນ ສະຖາບັນໃດຫາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການສອນລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ລະດັບສູງກວ່ານັ້ນ ທີ່ມີນັກສຶກສາກຳ
ລັງຮຽນ ຢູ່ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຫຼັກສູດໃຫ້ສຳເລັດຊຸດຮຽນ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ໃຫ້ສະຖາບັນລະດັບວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ
ແລະ ພາກເອກະຊົນໂຈະການເປີດສອນຫຼັກສູດໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນຈະໄດ້ມອບໃຫ້ກົມວິຊາການ ແລະ ສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັບບັນດາ
ກະຊວງ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ແຕ່ລະສະຖາບັນການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມ
ພ້ອມດ້ານຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກີລາ ສະບັບເລກທີ 941/ສສກ.ສປຄ ລົງວັນທີ 8 ເມສາ 2011 ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ມາດຕະຖານອາຊີ
ວະສຶກສາ ຖ້າສະຖາບັນໃດບໍ່ທັນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກຳນົດອອກນັ້ນ ໃຫ້
ຮີບຮ້ອນປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນໄລຍະການປັບປຸງນີ້ ຖ້າສະຖາບັນໃດຫາກບໍ່ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ ບໍ່ມີການຫັນປ່ຽນ ບໍ່ມີການພັດທະນາສະ
ຖາບັນຂອງຕົນໃຫ້ໄປຕາມມາດຕະຖານປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈະບໍ່ພິຈາລະນາໃຫ້ສະຖາບັນນັ້ນດຳເນີນການ
ສອນ-ການຮຽນຕໍ່ໄປ (ຢຸດການອະນຸມັດ) ເຖິງຈະເປີດລະດັບໃດກໍຕາມ ສ່ວນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດ ໃຫ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງ ແລະ
ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມະຫາວິທະຍາຈຳປາສັກ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລເຫຼົ່ານັ້ນ ເປີດການສອນ-ການຮຽນຫຼັກສູດລະດັບປະ
ລິນຍາຕີ ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ ພ້ອມທັງຫຼັກສູດລົງເລິກຂະແໜງການຊ່ຽວຊານຂັ້ນ I ແລະ ຊ່ຽວຊານຂັ້ນ II ໃນບາງ
ສາຂາວິຊາຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ້ອມຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ພ້ອມທັງສາມາດຮອງຮັບການເຂົ້າຮຽນລະບົບ
ເຊື່ອມຕໍ່ ຕໍ່ເນື່ອງຂອງພະນັກງານລັດ ເອກະຊົນ ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບວິທະຍາໄລຂອງລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຕາມສາຂາວິຊາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນມາກ່ອນແລ້ວ.
ທີ່ມາ:http://www.vientianemai.net