ສະເໜີປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

0
132

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສະບັບປັບປຸງ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສະມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຂອງຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2024, ເຊິ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 8 ພາກ ແລະ 64 ມາດຕາ, ຕັດອອກ 3 ມາດຕາ, ເພີ່ມເນື້ອໃນເຂົ້າໃໝ່ 3 ມາດຕາ, ປັບປຸງເນື້ອໃນ 40 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາເນື້ອໃນໄວຄືເກົ່າ 18 ມາດຕາ.

May be an image of 1 person, dais and text

ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ໃນການສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ມາເປັນເວລາ 5 ປີ, ຜ່ານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຫັນວ່າ: ມີບາງເນື້ອໃນຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເປັນຕົ້ນເນື້ອໃນຢູ່ບາງມາດຕາເຫັນວ່າ: ຊໍ້າຊ້ອນກັນ, ການຈັດລຽງຄວາມເວົ້າບໍ່ສອດຄ່ອງຕາມກົນໄກ ການຄຸ້ມຄອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ລວມເຖິງການອະທິບາຍຄໍາສັບມີລັກສະນະບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ເນື້ອໃນບໍ່ຈະແຈ້ງ.

ນອກຈາກນີ້, ການກໍານົດເນື້ອໃນ ການຍົກເວັ້ນໃນມາດຕາ 12 ເຫັນວ່າ: ບໍ່ມີລັກສະນະສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ, ມີຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການຫຼົບຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ການສວຍໃຊ້ນະໂຍບາຍການຍົກເວັ້ນມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມູນຄ່າການຍົກເວັ້ນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນແຕ່ລະປີເຫັນວ່າມີສັດສ່ວນຫຼາຍກວ່າ ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມປະມານ 3-4 ເທົ່າຕົວ; ການບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກ ຫຼື ສົ່ງຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ຫັກບໍ່ໝົດໃນທ້າຍປີ ຂອງການປະຕິບັດອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນອັດຕາ 10% ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ ເຮັດໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ຕາມກົນໄກ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ; ການອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ຕິດພັນກັບການຊົມໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ຈາກນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມມາດຕາ 24 ແລະ ອື່ນໆ.

ຖ້າຫາກກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຳກັດຊ່ອງວ່າງຈາກການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບ, ການຄວບຄຸມເງິນຕາ ມີຄວາມຮັດກຸມຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຖືກຍອມຮັບຈາກສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຕ້ອງນຳເງິນເຂົ້າມາປະເທດ, ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຕາມລະບຽບການຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ສ້າງຄວາມເປັນທຳໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນລະບົບ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນຕົ້ນການອະນຸຍາດສິນເຊື່ອ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສົ້ນເຂົ້າ ທີ່ຫັກບໍ່ໝົດໃນປີ ສາມາດນຳໄປຫັກຕໍ່ໃນປີຕໍ່ໄປໄດ້ ແລະ ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການສົ່ງຄືນເງິນ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ສະດວກ ແລະວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ.

ຂ່າວ: ວສລ