ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການຄຳແນະນຳ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2023-2024

0
922

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການຄຳແນະນຳ ການປະຕິບັດຫຼັກສູດສາມັນສຶກສາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2023-2024.

1) ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 1 ຮອດ ປີທີ 5 ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ, ປື້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູໃໝ່ ທຸກໆວິຊາ;

2) ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ, ສະບັບເລກທີ 1007/ສສ.ສວສ/09, ລົງວັນທີ 12 ຕຸລາ 2009);

3) ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສະບັບເລກທີ 325/ສສ,ສວສ/011, ລົງວັນທີ 08 ກຸມພາ 2011;

4) ສໍາລັບຫ້ອງຮຽນສອງພາສາລາວ-ຝຣັ່ງ ແມ່ນໃຫ້ນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ 4 ວິຊາແປເປັນພາສາຝຣັ່ງ ຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ, ຟີຊິກສາດ, ເຄມີສາດ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ.