ວິທີທວງໜີ້ແບບໃດໃຫ້ໄດ້ຄືນ ແລະ ຖືກກົດໝາຍ

0
1616

ເວລາມາຂໍຢືມເງິນນັ້ນງ່າຍ ແຕ່ເມື່ອທວງໜີ້ນັ້ນ ທີ່ສຸດຂອງຄວາມຍາກ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຈະມາສະເໜີວິທີການທວງໜີ້ແບບໃດ ໃຫ້ໄດ້ເງິນຄືນ ແລະ ຖືກກົດໝາຍ.

  1. ຕ້ອງຕັ້ງສະຕິ ແລະ ໃຈເຢັນ

ທັ້ງນີ້ ການຕັ້ງສະຕິເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ຕ້ອງໃຈເຢັນຄ່ອຍເວົ້າກັບລູກໜີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທັງ 2 ຝ່າຍຕຶງຄຽດ ໃນການເວົ້າກັບລູກໜີ້ດ້ວຍຄວາມໃຈເຢັນ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກໜີ້ເກີດຄວາມເກງໃຈ ແລະ ມີການຊຳລະໜີ້ໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

2. ໃຫ້ກຽດລູກໜີ້ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຫຼັບຫຼັງ ບໍ່ຄວນທວງຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ

ບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ຫຼັບຫຼັງ ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍເພາະ ການທີ່ຈະເວົ້າເລື່ອງລູກໜີ້ໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເມື່ອໃດທີ່ລູກໜີ້ຮັບຮູ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກໜີ້ຍາກທີ່ຈະຊຳລະຄືນ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ຄວນທວງໜີ້ຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນເຊັ່ນ: ເວລາກິນເຂົ້າຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ, ທວງຕໍ່ໜ້າໝູ່, ທວງຜ່ານການໂພສໃນເຟສບຸກ, ໄປຢືນຮ້ອງຕໍ່ໜ້າເຮືອນລູກໜີ້ ແລະ ອື່ນໆ ການທວງແບບນີ້ຖືເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດລູກໜີ້ ຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊື່ສຽງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກໜີ້ສາມາດດຳເນີນຄະດີເຮົາໄດ້.

3.​ ແຈ້ງໃຫ້ລູກໜີ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ

ໃນການປ່ອຍໃຫ້ກູ້ຢືມກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງມາຊຳລະພາຍຫຼັງ ແຕ່ເມື່ອລູກໜີ້ບໍ່ຊຳຕາມກຳນົດ ເຮົາກໍຕ້ອງບອກລູກໜີ້ເຖິງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບເງິນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

4. ການທວງໜີ້ຕ້ອງມີຫຼັກຖານກຽມໄວ້

ຫຼັກຖານໃນການກູ້ຢືມເຊັ່ນ: ປະຫວັດການສົນທະນາຜ່ານທາງມືຖື ຄວນເກັບໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃນພາຍຫຼັງ ເມື່ອລູກໜີ້ບໍ່ຍອມຮັບວ່າຕົວເອງຢືມເງິນ ຫຼື ຜິດນັດຊຳລະໜີ້.

5. ສົ່ງຈົດໝາຍທວງໜີ້

ວິທີນີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນວິທີທີ່ດີ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຕໍ່ການປະທະກັນ ຫຼື ອາດມີການເວົ້າຂັດກັນ ເພາະການສົ່ງຈົດໝາຍຜ່ານຂົນສົ່ງກໍເພື່ອໃຫ້ລູກໜີ້ຮັບຮູ້ວ່າ ຈຳນວນໜີ້ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍມີເທົ່າໃດ, ກຳນົດຈ່າຍມື້ໃດ, ມີຫຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບແດ່ຖ້າບໍ່ຈ່າຍ ແລະ ຕ້ອງມີຫຼັກຖານວ່າ ມີການທວງຖາມໄປແລ້ວ.

6. ໃຊ້ກົດໝາຍຊ່ວຍ

ເມື່ອເຮົາຢູ່ໃນຈຸດທີ່ເຮັດທຸກວິທີແລ້ວ ແຕ່ລູກໜີ້ກໍຍັງບໍ່ຊຳລະຄືນ ທັ້ງນີ້ກໍຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກົດໝາຍເຂົ້າຊ່ວຍ ໂດຍຂັ້ນທຳອິດຈະຕ້ອງໄປແຈ້ງບ້ານ ເພື່ອເຮັດບົດບັນທຶກລະຫວ່າງທັງ 2 ຝ່າຍ, ແຕ່ເມື່ອລູກໜີ້ບໍ່ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້, ຂັ້ນຕໍ່ໄປກໍແມ່ນຂຶ້ນສານ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍ.