ສະຖິຕິອຸບັດຕິເຫດທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ 2023

0
718

ສະຖິຕິອຸບັດຕິເຫດທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ 2023 ຂອງກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກົມຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນເດືອນດຽວ ມີອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ທັງໝົດ 560 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ທົ່ວປະເທດ 92 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 37 ຄົນ ທຽບໃສ່ເດືອນ ມິຖຸນາ 2023.

ສາເຫດ ຂອງການເກີດ ອຸບປະຕິເຫດ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນໃຊ້ການໃຊ້ຄວາມໄວເກີນ 203 ກໍລະນີ, ດື່ມເຫຼົ້າ 124 ກໍລະນີ, ຕາມລໍາດັບ.

ອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ 17:00-24:00 ເກີດຂຶ້ນເຖິງ 403 ກໍລະນີ ເຊິ່ງວັນເກີດອຸບປະຕິເຫດ ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ວັນເສົາ, ວັນສຸກ ແລະ ວັນອາທິດ ຕາມລໍາດັບ.

ອາຊີບ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນ ອາຊີບຂັບລົດ, ກໍາມະກອນ, ອາຊີບວ່າງງານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຕາມລໍາດັບ.

ກຸ່ມອາຍຸ ທີ່ມັກເກີດອຸບັດຕິເຫດແມ່ນ 16-30 ປີ ມີເຖິງ 864 ກໍລະນີ ແຂວງທີ່ເກີດ ອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ ຕາມລໍາດັບ.

ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ຕາມລໍາດັບ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ FM90