ປີ 2022 ສປປ ລາວ ມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດ 96 ແຫ່ຼງ

0
952

ປີ 2022 ສປປ ລາວ ມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດ 96 ແຫ່ຼງ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກພະລັງງານນໍ້າ ກວມເອົາ 80%.

ແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ມີກຳລັງ 1 MW ຂຶ້ນໄປ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 94 ແຫ່ຼງຄື:

ໂຄງການພະລັງງານນ້ຳ 81 ແຫ່ຼງ, ແສງຕາເວັນ 8 ແຫ່ຼງ, ຊີວະມວນ 4 ແຫຼ່ງ ແລະ ຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 1 ແຫ່ຼງ ເຊິ່ງລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງມີ 11.661,14 MW ຄວາມອາດສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າມີ 58.813,42 GWh/ປີ.

ແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງຖ່ານຫີນທີ່ຮັບໃຊ້ພາຍໃນລະບົບອຸດສາຫະກຳຂອງຕົນເອງມີ 2 ແຫ່ຼງຄື: ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 110 MW ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ມີກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 15 MW.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ສູນຂ່າວສານ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່