ປາກົດການ Supermoon ມີ 2 ຄັ້ງໃນເດືອນສິງຫາ ແລະ ໃນນັ້ນມີເດືອນສີຟ້າ

0
2283

ກຽມເບິ່ງ Supermoon ທີ່ມີເຖິງ 2 ຄັ້ງໃນເດືອນສິງຫາ ພ້ອມກັບເດືອນສີຟ້າທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກ.

ປາກົດການ Supermoon ເກີດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນເຕັມດວງຢູ່ຈຸດໃກ້ໂລກທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ເດືອນເບິ່ງຄືໃຫຍ່ຂຶ້ນ 14% ແລະ ແຈ້ງສະຫວ່າງຂຶ້ນ 30% ເມື່ອທຽບກັບຕອນທີ່ເດືອນຢູ່ໄກ.

ໂດຍເຮົາສາມາດເຫັນໃນຄັ້ງທຳອິດຂອງເດືອນແມ່ນ ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2023 ແລະ ຈາກນັ້ນຈະເຫັນໄດ້ອີກໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2023 ເຊິ່ງເປັນປາກົດການເດືອນສີຟ້າ ຫຼື Blue Moon.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ABC Australia