ຫັນປ່ຽນຈາກການທຳລາຍສິນຄ້າ ໃຫ້ມາສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກມັນ

0
857

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເຮົາສາມາດພົບການກວດຍຶດທໍາລາຍສິນຄ້າ ລວມໄປເຖິງອາຫານ ທີ່ນຳເຂົ້າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ການໄປຫາປາໃນສະຖານທີ່ສະຫງວນ ຈຶ່ງຖືກການກວດຍຶດທຳລາຍຖິ້ມ.

ຕໍ່ກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນອອກມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອອກເປັນ 2 ດ້ານຄື ການເຫັນດີໃນການທຳລາຍ ຢ່າງໃດກໍຕາມແຕ່ກໍມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເລື່ອງການບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະທຳລາຍສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ເພາະມັນເປັນການທຳລາຍຊັບພະຍາກອນຢ່າງໜຶ່ງຢ່າງບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສິນຄ້າຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ສາມາດນຳເອົາໄປເປັນປະໂຫຍດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.

ນອກຈາກນີ້ ຈຳນວນກໍອອກມາເວົ້າວ່າ ເຮົາຄວນປັບໃໝຜູ້ກະທຳຜິດໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແຕ່ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຄວນນຳເອົາໄປໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດອື່ນໆ ດ້ວຍການມອບໃຫ້ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຜູ້ອຶດຫິວ ຫຼື ຜູ້ທຸກຍາກ.

ຈາກຜົນສຳຫຼວດຂອງ UNICEF Laos ໄດ້ຮູ້ວ່າ: “ໃນ ສປປ ລາວ ມີເດັກນ້ອຍຂາດສານອາຫານປະມານ 60.000 ຄົນ” ນີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສຳຫຼວດ, ແຕ່ເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າຈຳນວນຂອງປະຊາກອນທີ່ຂາດສານອາຫານນັ້ນບໍ່ແມ່ນຈຳນວນໜ້ອຍເລີຍ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຢາກຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫັນຈາກການທຳລາຍສິນຄ້າຖິ້ມ ປ່ຽນມາເປັນການນຳເອົາສິນຄ້າດັ່ງກ່າວມາເຮັດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.