ທະນະບັດປະເພດໃບ 500.000 ກີບ ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ (ຂ່າວປອມ)

0
1321

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານເລື່ອງ ຂ່າວປອມກ່ຽວກັບການອອກນຳໃຊ້ທະນະບັດໃບ 500.000 ກີບ.

May be a Twitter screenshot of 2 people, poster and magazineMay be a Twitter screenshot of poster