ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ! 20 ລາຍໄດ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້

0
1542

ເມື່ອເວົ້າເຖິງອາກອນລາຍໄດ້ ເຊິ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີອາຊີບວຽກເຮັດງານທຳຕ້ອງໄດ້ຊຳລະໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ມີ 20 ລາຍໄດ້ ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ກໍຄື:

 • ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນລາຍໄດ້ອື່ນ ທີ່ຕໍ່າກວ່າ 1.300.000 ກີບ
 • ເງິນເດືອນພະນັກງານທູດ, ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກໃນລາວ
 • ງິນອຸດໜູນ, ເງິນບຳນານ, ເງິນເບ້ຍລ້ຽງ, ເງິນເພີ່ມໂມງ ແລະ ເງິນລ່ວງເວລາ ຂອງຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນພື້ນຖານບໍ່ເກີນ 2.000.000 ກີບ
 • ການຂາຍ ຫຼື ການໂອນຮຸ້ນ ແລະ ເງິນປັນຜົນຂອງຮຸ້ນ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
 • ການອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບດ້ວຍການອອກຮຸ້ນ ແລະ ຮຸ້ນກູ້
 • ເງິນເດືອນ, ຄ່າແຮງງານຂອງຄົນພິການ
 • ຂອງຂວັນ, ລາງວັນ ເປັນເງິນ ທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ 1.300.000 ກີບ
 • ຄ່າເຊົ່າຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ເສຍອາກອນກຳໄລ
 • ຄັງປະກັນສັງຄົມພາກລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດ
 • ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ
 • ດອກເບ້ຍເງິນຝາກໃນລະບົບທະນາຄານ
 • ສິນປະກັນໄພຊີວິດ
 • ເງິນບຳເນັດ
 • ເງິນນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ໃນການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ
 • ລາງວັນໃນການຄິດຄົ້ນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
 • ເງິນອັດຕາກິນ, ຄ່າເດີນທາງ, ເງິນແຮ ແລະ ຄ່າພັກເຊົາຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
 • ການຊື້-ຂາຍດິນ ທີ່ຈົດເຂົ້າຊັບສິນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
 • ການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ
 • ຄ່າຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາຕໍ່
 • ຄ່າເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນ ປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ມາດຕາ 35 ລາຍໄດ້ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ້.