ການຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2023 ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການຈຳໜ່າຍ

0
924

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງ ເລື່ອງ ການຈໍາໜ່າຍພັນທະບັດຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ຢູ່ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2023.

ການຈໍາຫນ່າຍພັນທະບັດໃນຄັ້ງນີ້ ມີລູກຄ້າບາງ ທ່ານບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຍ້ອນບາງເຫດຜົນຕົ້ນຕໍດັ່ງນີ້:

  1. ຄວາມຕ້ອງການຊື້ພັນທະບັດ ທຫລ ຂອງລູກຄ້າ ມີຈໍານວນຫຼວງຫລາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ຈໍານວນພັນທະບັດ ທີ ່ອອກຈໍາຫນ່າຍ;
  2. ການຈໍາຫນ່າຍພັນທະບັດ, ທຄຕລ ໄດ້ນໍາໃຊ້ຮູບແບບການຈໍາຫນ່າຍ ແບບລວມສູນໃນລະບົບສ່ວນກາງ ແລະ ຕັດຍອດພ້ອມກັນທັນທີທົ່ວລະບົບ ໃນຈໍານວນ 25 ປ່ອງບໍລິການ ເຊີ່ງປະກອບມີ 01 ສໍານັກງານໃຫຍ່, 20 ສາຂາ ແລະ 97 ຫນ່ວຍບໍລິການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການຈໍາຫນ່າຍພັນທະບັດ ທຫລ ໃນຄັ້ງ ນີ້ ສໍາເລັດໃນເວລາອັນສັ້ນ.