ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ

0
732

ໃນລະຫວ່າງວັນນທີ 06 ກຸມພາ – 15 ມີນາ 2023, ທີ່ນະຄອນລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ ໂດຍພາຍໃຕ້ ໂຄງການສ້າງໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງກິດຈະກຳ ແລະ ໄລຍະການຝຶກອົບຮົມມີຄືດັ່ງນີ້:

ໃນການຝຶກອົບຮົມມີ ວິຊາ ແມ່ບ້ານ ສໍາລັບແຮງງານທີ່ບໍ່ມີທັກສະ (ຝຶກອົບຮົມ 5ມື້) = 40 ຄົນ; ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ສໍາລັບແຮງງານທີ່ບໍ່ມີທັກສະ (ຝຶກອົບຮົມ 5ມື້) = 40 ຄົນ; ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ ແມ່ບ້ານ ສໍາລັບເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ (ຝຶກອົບຮົມ 3ມື້) = 20 ຄົນ; ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ສໍາລັບເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ (ຝຶກອົບຮົມ 3ມື້) = 20 ຄົນ.

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຝຶກອົບຮົມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2023 ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຄື:

  • ໃນວັນທີ 7-12 ກຸມພາ 2023 ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ ແມ່ບ້ານ ແລະ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ສໍາລັບເພີ່ມທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຈໍານວນ 40ຄົນ ທີ່ໂຮງແຮມ ຊີຕີອິນ;
  • ໃນວັນທີ 13-17 ກຸມພາ 2023 ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ ແມ່ບ້ານ ແລະ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ສໍາລັບແຮງງານທີ່ບໍ່ມີທັກສະ ຈໍານວນ 39 ຄົນ ທີ່ໂຮງແຮມແສງຕາວັນ
  • ໃນວັນທີ 24-28 ຝຶກອົບຮົມ ວິຊາ ແມ່ບ້ານ ແລະ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ສໍາລັບແຮງງານທີ່ບໍ່ມີທັກສະ ຈໍານວນ 41 ຄົນ ທີ່ໂຮງແຮມແສງຕາວັນ.

ທ່ານນາາງ ຈຸລະຈັນ ແພງດີ ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຝຶກອົບຮົມ, ຫົວໜ້າສູນ ດີຟິກທ์ ພັດທະນາທັກສະການໂຮງແຮມແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເວົ້າເຖິງຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບສາຍບໍລິການ ທາງດ້ານການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທີ່ຮັກ ໃນວຽກງານການບໍລິການ ທາງດ້ານການໂຮງແຮມໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການບໍລິການ ແມ່ບ້ານ, ການບໍລິການ ຮ້ານອາຫານ, ການບໍລິການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ອີກຢ່າງກໍຍ້ອນເຫັນວ່າຕະຫຼາດແຮງງານທາງດ້ານນີ້ມັນຍັງມີການຂາດແຄນທາງດ້ານບຸກຄາລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈຶ່ງຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍກໍຄື: ການໄດ້ຮັບແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ໄດ້ສິດສອນອອກໄປນັ້ນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງສັກກະຍາພາບ ໃນການບໍລິການແຂກ ເນື່ອງຈາກປະເທດເຮົາຂຶ້ນຊື່ເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວ, ເພາະສະນັ້ນການເກັບລາຍໄດ້ເຂົ້າປະເທດເປັນຫຼັກກໍແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຕ້ອງພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຄືບຸກຄາລາກອນໃນດ້ານບໍລິການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.

ສຳລັບໂຄງການ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍກັບຄືນປະເທດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອໂຍງເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຜົນກິໍະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະມີເປັນໄລຍະອີງຕາມຜູ້ສະໜັບສະໜູນ.