ຈີນອອກນະໂຍບາຍ ລາພັກແຕ່ງດອງໄດ້ 30 ມື້ ເພື່ອເພີ່ມປະຊາກອນໃນປະເທດ

0
763

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການພັກວຽກເພື່ອແຕ່ງດອງ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢູ່ ຈະມີໄລຍະເວລາຂັ້ນຕ່ຳຄື 3 ມື້ ແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນໄປ ແຂວງຕ່າງໆຂອງຈີນ ສາມາດກຳນົດໄລຍະເວລາໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ໄດ້.

ຕາມການລາຍງານຂອງ  People’s Daily Health ລາຍງານວ່າ: ແຂວງການຊູ ແລະ ແຂວງຊານຊີ ຂອງປະເທດຈີນ ກຳນົດໃຫ້ພະນັກງານສາມາດພັກວຽກເພື່ອໄປແຕ່ງດດອງໄດ້ 30 ມື້ ຂະນະທີ່ຊ່ຽງໄຮ້ໃຫ້ເວລາ 10 ມື້ ແລະ ເສສວນ ຍັງໃຫ້ 3 ມື້.

ການເພີ່ມມື້ພັກວຽກແຕ່ງດອງ ເປັນໜຶ່ງໃນວິທີເພີ່ມອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ແຕ່ການເພີ່ມມື້ພັກວຽກ ເກີດຂຶ້ນແຕ່ໃນບາງແຂວງ ແລະ ບາງເມືອງ ທີ່ມີການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ຊ້າ.

ນີ້ຖືເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຟ້າວດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນ ລວມເຖິງນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນອື່ນໆ ທັງເງິນອຸດໜູນ ດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການພັກວຽກເພື່ອລ້ຽງລູກ ໂດຍຍັງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ (ສຳລັບຜູ້ຊາຍ).

ທັ້ງນີ້ ປີທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາກອນຈີນຫຼຸດລົງ 850.000 ຄົນ ເຊິ່ງມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກ ແລະ ເສດຖະກິດ ຈີນຈຶ່ງຕ້ອງພະຍາຍາມເພີ່ມອັດຕາການເກີດຂອງຄົນໃນປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ abc australia news