ສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ສົ່ງອອກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022

0
671

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ມີ 3 ປະເພດສີນຄ້າກະສິກໍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼາຍກວ່າໝູ່, ມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 522 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ອັນດັບທີ 1 ແມ່ນ ມັນຕົ້ນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ໝາກກ້ວຍ ແລະ ຢາງພາລາ ຕາມລໍາດັບ.

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຜ່ານມາ, ສິນຄ້າກະສິກໍາຖືໄດ້ວ່າເປັນອີກໜຶ່ງສິນຄ້າສໍາຄັນ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 20% ຂອງຈໍານວນສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງໝົດ ແລະ ຍັງຕິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທັງໝົດ ເມື່ອທຽບໃສ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ປະເພດໄຟຟ້າ ແລະ ຄໍາ. ໃນນີ້, 3 ລາຍການສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ສົ່ງອອກຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ: ມັນຕົ້ນ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ ຢາງພາລາ.

ມັນຕົ້ນ ຖືໄດ້ວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ສ້າງລາຍຮັບສູງທີ່ສຸດໃນໝວດສິນຄ້າກະສິກໍາ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າ 249 ລ້ານໂດລາສະລັດ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍໂຕສູງຂຶ້ນ  ເມື່ອທຽບໃສ່ໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ທີ່ມີມູນຄ່າ 196 ລ້ານໂດລາສະລັດ ສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນ 27% ແລະ ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກໄປຫລາຍທີ່ສຸດ  ແມ່ນ: ໄທ, ຫວຽດນາມແລະ ສປ ຈີນ…

ໝາກກ້ວຍ ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກເປັນອັນດັບທີ 2 ມີມູນຄ່າ 141 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກໄປຫລາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ: ສປ ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ…

ຢາງພາລາ ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກເປັນອັນດັບທີ 3 ມີມູນຄ່າ 132 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກໄປຫລາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ: ສປ ຈີນ, ຫວຽດນາມແລະ , ມາເລເຊຍ…

ປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫລາຍແມ່ນ ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ, ຊຶ່ງປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນປະເທດພາຄີຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ນອນໃນສັນຍາການຄ້າເສລີ ແລະ ສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ. ສະນັ້ນ, ການສົ່ງອອກສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິດທິພິເສດທາງການຄ້າ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາພາສີຂາເຂົ້າຂອງປະເທດຜູ້ນໍາເຂົ້າ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ Lao Trade Portal