OpenAI ເປີດໂຕ DALL-E ໂປແກຣມ ສ້າງຮູບພາບຈາກຄຳເວົ້າໄດ້

0
1087

ບໍລິສັດ OpenAI ທີ່ຮ່ວມສ້າງໂດຍ Elon Musk ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Microsoft ເປີດໂຕ DALL-E ໂປແກຣມ GPT-3 ຊື່ງສາມາດສ້າງສັນຮູບພາບຈາກຄຳອາທິບາຍລາຍລະອຽດໄດ້.

Dell-E ສາມາດສ້າງພາບຕາມຄຳບອກໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຮູບແມວທີ່ເຮັດຈາກທີ່ຊູຊິ ຫຼື ພາບລວມຕ່າງໆຂອງສັດ ໂປຣແກຣມສ້າງສັນມາໃຫ້ ນອກຈາກນີ້ໂປແກຣມຍັງສາມາດແຕ້ມພາບລວມສຶ່ງທ່ີ່ເຮົາຕ້ອງການເຂົ້າດ້ວຍກັນໃນມຸມມອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນລວມເຖິງການຕັດພາບ ແບບ Cutaway ແລະ ມຸມມອງພາຍໃນອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ OpenAI ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກອີກໜຶ່ງຄວາມສາມາດທີ່ເອີ້ນວ່າ: Zero-shot reasoning ຄວາມສາມາດນີ້ເຮັດໃຫ້ AI ສາມາດຜະລິດຜົນຕາມຄຳອະທິບາຍໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຝຶກສອນເຮັດໃຫ້ AI ສາມາດແປວຽກ ແລະ ເຮັດວຽກອື່ນໆໄດ້ດ້ວຍຄວາມສາມາດນີ້.

ຊື່ຂອງ DALL-E ນີ້ເປັນໄດ້ແຮງບັນດານຈາກສິລະປິນ Salvador Dalí ແລະຮູບເງົາຂອງ Pixar ເລື່ອງ WALL-E ນັ້ນເອງໂດຍລະບົບຂອງ DALL-E ຈະເຮັດການສ້າງພາບສະທ້ອນກັບຮູບແບບງານຂອງ Dalí ມາສູ່ພາບຈາກໂລກຂອງຄວາມຈິງ. ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ 3D Rendering Engine ເພື່ອສ້າງພາບ 3D ຈາກຂໍ້ຄວາມໄດ້

ໃນອານາຄົດ Dell-E ອາດກາຍເປັນຕົ້ນແບບໂປແກຣມເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຊັ່ນ ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດຕໍ່ກຂະບວນການເຮັັດວຽກວະຊາຊີບ ຫຼື ປະເດັນທາງສັງຄົມອື່ນໆເປັນຕົ້ນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:The Machine