ຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ທີ່ຫາຍດີແລ້ວແຕ່ຍັງຫາຍໃຈລຳບາກ ອາດເປັນ Long Covid ທີ່ເຮັດໃຫ້ປອດເສຍຫາຍ.

0
967

ງານວິໄຈສະຫະຣາຊະອານາຈັກຄົ້ນພັບຫຼັກຖານວ່າ: ຜູ້ມີອາການ ລອງໂຄວິດ “Long Covid” ອາດມີພາວະປອດເສີຍຫາຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນຍັງມີອາການຫາຍໃຈຍາກ ເຖິງວ່າຮ່າງກາຍຈະປອດເຊື້ອໂຄວິດໄປດົນແລ້ວ.

ດຣ. ເອມິລີ ເຟເຊີ ໜຶ່ງໃນທີມນັກວິທະຍາສາດຈາກໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລອັອກຟອດ ໄດ້ລະບຸວ່າຜົນການຄົ້ນຄັ້ງນີ້ເປັນຫຼັກຖານທຳອິດໂດຍໃຊ້ເທັກນິກການກວດແບບໃໝ່ໂດຍໃຊ້ອາຍແກັສຊີນອນ “Xenon” ເພື່ອກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນປອດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຕິດໂຄວິດ ທີ່ມີຂະໜາດທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ ເຊິ່ງກວດບໍ່ພົບຈາກການສ່ອງໄຟຟ້າ ຫຼື ການເຮັດ ຊີທີ ສະແກນ.

ໃນການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ສຶກສາຄົນໄຂ້ຈຳນວນ 36 ຄົນໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຄື: ຜູ້ຕິດໂຄວິດທີ່ບໍ່ມີອາການຮຸນແຮງຈົນຕ້ອງເຂົ້າໂຮງໝໍ ແຕ່ພາຍຫຼັງມີອາການລອງໂຄວິດ ແລະ ຫາຍໃຈລຳບາກ 11 ຄົນ, ຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດທີ່ຕ້ອງເຂົ້າໂຮງໝໍ ແຕ່ບໍ່ມີອາການລອງໂຄວິດ 12 ຄົນ ແລະ ຄົນສຸຂະພາບດີ 13 ຄົນ. ໂດຍທີມນັກວິໄຈໃຫ້ຄົນທັງ 3 ກຸ່ມໄດ້ດົມເອົາແກັສ ຊີນອນ ເຂົ້າໄປໃນລະຫວ່າງການກວດດ້ວຍເຄື່ອງສ້າງພາບດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (magnetic resonance imaging ຫຼື MRI).

ແກັສຊີນອນຈະມີປະຕິກິລິຍາຄ້າຍກັບແກັສອົກຊີ ແຕ່ສາມາດກວດເຫັນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການກວດ MRI ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຫັນການເຄື່ອນທີ່ຈາກປອດໄປສູ່ກະແສເລືອດ ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການສົ່ງອົກຊີໄປລ້ຽງທົ່ວຮ່າງກາຍ ທີມນັກວິໄຈຍັງພົບວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີອາການລອງໂຄວິດຈະມີການສົ່ງຜ່ານແກັສໄດ້ມີປະສິດທິພາບໜ້ອຍກວ່າກວ່າຜູ້ຮ່ວມການທົດລອງທີ່ມີສຸຂະພາບດີ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມຈະຕ້ອງມີການສຶກສາເພີ່ມຕໍ່ໄປ ເພື່ອຍັ້ງຍືນວ່າວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ກວດພົບກ່ຽວຂ້ອງກັບອາການຫາຍໃຈລຳບາກໃນຜູ້ມີອາການລອງໂຄວິດ ແລະ ການສຶກສາເລື່ອງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການຫາຍໃຈທີ່ລຳບາກໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີອາການລອງໂຄວິດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫາທາງພັດທະນາການຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນໄປອີກ.