Apple ຈັດເຕັມແຈກໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍ້າຍໄປເຮັດວຽກບ່ອນອື່ນ

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 29 ທັນວາ 2021 ບໍລິສັດ Apple ໄດ້ປະກາດແຈກໂບນັດໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ເປັນວິສະວະກອນໃນຮູບແບບຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ 50,000 ຈົນເຖິງ 180,000 ດອລລ້າ ສໍາລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຄົບ 4 ປີ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການປະຕິດບັດວຽກຕາມເງື່ອນໄຂ.

ຈາກການລາຍງານໄດ້ລະບຸວ່າ ຮຸ້ນທີ່ໃຫ້ເປັນໂບນັດນັ້ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ Vesting ຫຼື ການມອບຮຸ້ນໃຫ້ກັບພະນັກງານເພື່ອເປັນການຕອບແທນສໍາລັບການເຮັດວຽກ ໂດຍຈະມີການທະຍອຍໃຫ້ ຫຼື ອາດຈະໃຫ້ຄັ້ງດຽວ ເມື່ອພະນັກງານມີໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຕາມກໍານົດ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຖ້າຫາກພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຮຸ້ນນີ້ ລາອອກກ່ອນກໍານົດຈະຖືກຕັດສິດໃນຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ.

ສາເຫດໃນການແຈກໂບນັດໃນຮູບແບບຂອງຮຸ້ນນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຈູງໃຈໃຫ້ກັບພະນັກງານວິສະວະກອນຂອງບໍລິສັດ Apple ເຊິ່ງເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ມີພະນັກງານວິສະວະກອນປະມານ 100 ຄົນກຽມລາອອກເພື່ອຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ທາງດ້ານໄອທີກໍຄືບໍລິສັດ Meta ຫຼື Facebook.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີລາຍງານວ່າທາງບໍລິສັດ Apple ກໍໄດ້ມີການຈ້າງພະນັກງານຝ່າຍປະຊາສໍາພັນຂອງບໍລິສັດ Facebook ມາເຮັດວຽກໃຫ້ກັບຕົນເອງເຊັ່ນກັນ.