ມາຮູ້ຈັກກັບຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 “ໂມນູພິລາເວຍ”ແລະ “ແພັກໂລວິດ”

ເວັບໄຊ້ຂ່າວຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ໜ່ວຍງານກໍາກັບດູແລຢາຂອງປະເທດອັງກິດໄດ້ອະນຸມັດຢາປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ຊະນິດເມັດທີ່ໄດ້ຮັບການຜະລິດຂຶ້ນມາເພື່ອປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີ່ສະແດງອາການແລ້ວ ໂດຍຈະຕ້ອງໃຫ້ຢາໂມນູພິລາເວຍໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອມື້ລະ 2 ຄັ້ງ.

ແລະ ຂ່າວນີ້ເອງກໍເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄຟເຊີໄດ້ອອກມາທົດລອງຢາແພັກໂລວິດທີ່ມີຜົນການທົດລອງທີ່ໜ້າພໍໃຈ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກປະເທດອັງກິດ. ບໍລິສັດໄຟເຊີມີແຜນທີ່ຍື່ນຜົນການທົດລອງນີ້ໃຫ້ກັບສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການອາຫານ ແລະ ຢາ ຂອງປະເທດອາເມລິກາເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃຫ້ມີການໃຊ້ຢາເປັນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ຢາທັງສອງຊະນິດນີ້ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

  • ຢາໂມນູພິຣາເວຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນມາຈາກບໍລິສັດຜະລິດຢາຂອງປະເທດອັງກິດຫຼາຍແຫຼ່ງ ເຊິ່ງເປັນຢາປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຊະນີດທໍາອິດທີ່ສາມາດໃຊ້ແບບກິນເປັນເມັດໄດ້ ໂດຍໍ່ຕ້ອງສັກຢາເຂົ້າທາງເສັ້ນເລືອດ

  • ຢາແພັກໂລວິດ ເປັນຢາປິ່ນປົວໂຄວິດ-19 ຊະນິດເມັດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຢັບຢັ້ງໂປຕີນທີ່ເຊື້ອໄວຣັສຕ້ອງໃຊ້ໃນການເພີ່ມຈໍານວນ

ວິທີການກິນຢາ

  • ຢາໂມນູພິຣາເວຍ ໃນການປິ່ນປົວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນດີຫຼາຍທີ່ສຸດຕ້ອງໃຫ້ກິນຢາພາຍໃນ 5 ມື້ທີ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-10 ແລະ ຕ້ອງກິນຢາຄັ້ງລະ 4 ເມັດ ມື້ລະ 2 ເວລາ ທັງຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນກາງຄືນ
  • ສ່ວນຢາແພັກໂລວິດ ຜູ້ຕິດເຊື້ອຕ້ອງກິນຢາຄັ້ງລະ 3 ເມັດ ມື້ລະ 2 ຄັ້ງ ເປັນເວລາ 5 ມື້

ໂດຍລວມແລ້ວປະສິດທິພາບຂອງຢາທັງສອງຊະນິດນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຕ່ງຕ່າງກັນຫຼາຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.