ກຽມສັກວັກຊີນໃຫ້ເດັກ 12-17 ປີ ຂຶ້ນໄປ ເລີ່ມເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

0
1176

ອອກມາແລ້ວ! ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກແຈ້ງການເຖິງ: ບັນດາທ່ານຫົວຫນ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ:ການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 12-17 ປີ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຄົນພິການ ຫຼື ເສຍຈິດ ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກຊີນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ 50% ໃນທ້າຍປີ 2021 ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຄົນພິການ ຫຼື ເສຍຈິດ ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກວັກຊີນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ພ້ອມນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການສັກຢາວັກຊີນ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 12-17 ປີ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການ ດັ່ງນີ້:

1.ໃຫ້ຫົວຫນ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊີ້ນໍາໃຫ້ ຂະແຫນງແມ່ ແລະ ເດັກ/ສັກຢາກັນພະຍາດ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ໂຮງຫມໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສັກວັກຊີນ ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນຈຸດຄົງທີ່ ແລະ ເຄື່ອນທີ່, ຈັດຕັ້ງຂະບວນການ ແບບຕະລຸມບອນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປເຖິງປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

2.ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເກັບກໍາເປົ້າໝາຍ ຕົວເລກສະຖິຕິຕົວຈິງ ຂອງກຸ່ມ ເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະສັກຢາ ເຊັ່ນ ກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 6-11 ປີ (ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄວ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສັກໃຫ້ເທື່ອ) ແລະ 12-17 ປີ ມີເທົ່າໃດ ເພື່ອເປັນເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ກຸ່ມອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ຄົນພິການ ຫຼື ເສຍຈິດ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຍັງມີເທົ່າໃດ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າມາສັກຢ່າງທົ່ວເຖິງດ້ວຍ.

ຮູບການຕະລຸມບອນ; ຖ້າສະດວກໄປມາໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ມາສັກຢູ່ຈຸດບໍລິການສັກຢາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ຖ້າເຄື່ອນຍ້າຍບໍ່ໄດ້ (ເຈັບເປັນ, ອາຍຸສູງ ແລະ ອ່ອນເພຍ) ຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານໄປສັກຢູ່ກັບເຮືອນ;

3.ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍແຕ່ລະຂັ້ນ ກ່ອນຈະອອກໂຮງໝໍ ໃຫ້ທີມແພດໄປສັກວັກຊີນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະບໍ່ພາດໂອກາດ, ສາລັບແມ່ຍິງຖືພາ ເຂົ້າມາກວດທ້ອງໃນສະຖານທີ່ບໍລິການ ແມ່ນໃຫ້ໄດ້ສັກວັກຊີນທຸກກໍລະນີ ຖ້າອາຍຸການຖືພາຫຼາຍກວ່າ 03 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ສັກຄົບສອງເຂັມ;

4.ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສັກວັກຊີນ ແອດສະຕາເຊເນກາ(Astrazenaca) ເຂັມ 1, ເຂັ້ມ 2 (ສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກເຂັມ 01 ມາກ່ອນ ແລະ ຮອດເວລາສັກເຂັ້ມ 2) ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການແບ່ງປັນນັ້ນ ໃຫ້ໝົດກ່ອນ ວັນທີ 30 ເດືອນ ພະຈິກ 2001, ໂດຍການເພີ້ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນທຸກຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການສັກຢາ ແນໃສ່ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ວັກຊີນໝົດອາຍຸ;

5.ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 12-17 ປີ ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນພະຈິກ 2021 ໂດຍນໍາໃຊ້ວັກຊີນ Sinopharm ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຈາກສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນການນໍາໃຊ້ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບແພດໝໍ ຜູ້ປະຕິບັດເຂົ້າໃຈຢ່າງລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

6.ຕ້ອງສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃນການປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໂດຍການມອບຂາດໂຕໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ມີການກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ ເພື່ອໃຫ້ເພີ່ນໄດ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແນ່ໃສ່ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ;

7.ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂື້ນແຜນງົບປະມານໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ແຈກຢາຍງົບປະມານໃຫ້ເຖິງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງຫມໍນ້ອຍ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ ລາຍງານໃຫ້ຖືກລະບຽບການເງິນ; ສໍາລັບແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສົ່ງ ແຜນງົບປະມານ ໃນເຄື່ອນໄຫວສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສະເຫນີໃຫ້ສົ່ງແຜນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສູນຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ ແລະ ເດັກ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ພະຈິກ 2021;

8.ໃຫ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊອກວິທີຊ່ວຍ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນການສັກວັກຊີນໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ທັນເວລາ. ທ່ານສາມາດສົ່ງແບບຟອມລົງທະບຽນ/ໃບສະຫມັກໃຈຮັບ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມາໃຫ້ ສູນຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອນຂໍ້ມູນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.