ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນກະຊວງການເງິນ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ

thongsing

 

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ໄດ້ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມການເງິນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳສົກປີ 2013-2014 ໃນວັນທີ

28 ຕຸລານີ້, ໂດຍທ່ານເນັ້ນວ່າ: ໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມ

ການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການ

ເມືອງ, ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເປັນຮູບປະທຳເທື່ອ

ລະກ້າວ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງໃຫ້ກະທັດຮັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ, ຫັນເປັນວິຊາສະເພາະທັນ

ສະໄໝ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນ

ສົມບັດ, ມີຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບອບລະບຽບ, ມາດຕະຖານ

ການຄັດເລືອກ, ເລືອກເຟັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິໄນທາງດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຂະແໜງການເງິນເປັນຕົ້ນແມ່ນ 3

ຂະແໜງສາຍຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິ

ບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນທົ່ວປະເທດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ,

ວິໄສທັດໃນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍສຸມໃສ່ສ້າງແຜນງົບປະມານ 5 ປີໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະ

ດັບຄາດໝາຍ, ແກ້ ໄຂຈຸດອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຂະແໜງການເງິນຜ່ານມາ, ປຸກລະດົມຂະບວນການທົ່ວຂະແໜງ

ການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 2014-2015 ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າໃນການ

ນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການເງິນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ປັບປຸງການສ້າງ

ແຜນງົບປະມານ ແລະ ກົນໄກ ປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມເປັນ

ເອກະພາບ ແລະ ສາມາດຈັດສັນແຫລ່ງທຶນເຂົ້າໃສ່ ແຜນພັດທະນາວຽກບຸລິມະສິດຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.

 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ສະພາບງົບປະມານໃນສົກປີຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍ່

ແມ່ນຍ້ອນພາຍໃນເຮົາເອງເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງໜີ້ສີນ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດອ່ອນແອ,

ມີບາງດ້ານບໍ່ຖືກທິດ ແລະ ການບໍລິຫານມີຄວາມຜິດພາດ, ອັນເນື່ອງມາຈາກລະບົບການເງິນແຫ່ງຊາດບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ,

ຖານລາຍຮັບຖາວອນໝັ້ນທ່ຽງບໍ່ຫລາຍ, ນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນບໍ່ທັນເປັນເຄື່ອງມືສົ່ງເສີມການຜະລິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ,

ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຍັງມີຫລາຍຂອດ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກົນໄກສ້າງແຜນ

ງົບປະມານຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແທ້ຈິງ, ບໍ່ທັນສາມາດຈຳກັດການຮົ່ວໄຫລຂອງລາຍຮັບ ແລະ ມີການລະເມີດລະ

ບຽບການເງິນຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນເປັນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ, ຂະນະດຽວກັນການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຍັງບໍ່

ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ