ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ມີຜູ້ເຖົ້າອາຍຸເກີນ 100 ຄົນ ຫຼາຍເຖິງ 86,510 ຄົນ

ຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຍີ່ປຸ່ນເປັນປະເທດທີ່ມີຜູ້ເຖົ້າອາຍຸເກີນ 100 ຄົນ ຫຼາຍເຖິງ 86,510 ຄົນ ໂດຍມີເພດຊາຍກວມເອົາເຖິງ 100,000 ຄົນ.

ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງໄດ້ບອກວ່າຄົນທີ່ມີອາຍຸເກີນ 100 ປີໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນສູງເຖິງ 6,060 ຄົນ ແລະ ໃນຈໍານວນ 86,510 ຄົນນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍເພດຍິງ 76,450 ຄົນ ຫຼື 88.4% ແລະ ເພດຊາຍຈໍານວນ 10,060 ຄົນ ຫຼື 11.6% ເຊິ່ງສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນຍີ່ປຸ່ນມີອາຍຸຍືນຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນກໍຄືຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຊີທາງດ້ານການແພດ

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Khaosod