ພົບຄ່າກາກບອນໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໂລກສູງເປັນປະຫວັດການ

ນັກວິທະຍາສາດກວດພົບຄ່າກາກບອນ (CO2) ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໂລກຢູ່ໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີການບັນທຶກສະຖິຕິໄວ້ນັບແຕ່ປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ.

ການວັດແທກຄ່າດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ຫໍເບິ່ງດາວເທິງພູໄຟເມົານາໂອລາໃນລັດຮາວາຍ ຊຶ່ງໄດ້ຕິດຕາມລະດັບກາກບອນໃນຊັ້ນບັນ ຍາກາດໂລກ ໂດຍໄດ້ລະບຸວ່າ ກາກບອນມີຄ່າສະເລ່ຍເຖິງ 415,26 ສ່ວນຕໍ່ລ້ານ ppm.

ກາກບອນເປັນໜຶ່ງໃນປັດໄຈຫຼັກຂອງແກ໊ສເຮືອນແກ້ວທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງມະນຸດ ຊຶ່ງນັບແຕ່ໂລກໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການປະຕິວັດດ້ານອຸດສາຫະກຳກໍພົບວ່າ ແກ໊ສເຮືອນແກ້ວທີ່ເກີດຈາກນ້ຳມືຂອງມະນຸດເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະການເຜົາໄໝ້ຈາກພະລັງງານຟອສຊິລ.

ຮຽບຮຽງ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ຮູບພາບ: posttoday