ຊໍາລະຄ່າທາງຊ້າເສຍຄ່າປັບໃໝ 60% ແລະ ທ່ານໃດຊື້ລົດທ້າຍປີນີ້ ຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມທາງ

0
2919

ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງ! ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະເສຍຄ່າທາງປະຈໍາປີ 2019 ພ້ອມທັງໃຫ້ສິດທິພິເສດຜູ້ອອກລົດໃໝ່ໃນທ້າຍປີນີ້ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນໃຫ້ໄປເສຍໃນປີຖັດໄປ ແຕ່ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຂອງປີຜ່ານມາ, ນອກຈາກຈະໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງຄືນແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝສຸງສຸດ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ/ປີ ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ 2019 ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນຕາມກໍານົດເວລາ ທັງມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ອີງຕາມແຈ້ງການລະບຸວ່າ ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງການເລກທີ 0526/ກງ, ລົງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019 ເຖິງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຊາບດັ່ງນີ້: ໄລຍະປົກກະຕິການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນໄລຍະເວລາແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ເຖິງເດືອນ ມີນາ ຂອງທຸກໆປີເປັນໄລຍະທີ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະມີພັນທະເສຍທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ ຖ້າບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມເວລາທີ່ກໍານົດດັ່ງກ່າວ ຈະປັບໃໝຕາມແຕ່ລະກໍລະນີທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ IV, ຂໍ້ 2 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017.

ໃນກໍລະນີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫາກຍັງບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຂອງປີຜ່ານມາ. ນອກຈາກ, ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງຕາມອັດຕາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທໍານຽມທາງຄືນແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປັບໃໝ່ດັ່ງນີ້:

  • ຈະຖືກປັບໃໝ 60% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ/ປີ (ກໍລະນີນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2017 ຄືນຫຼັງ)
  • ປັບໃໝ 40% ຂອງມູນຄ່າທີ່ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະຈໍາປີ 2018 (ກໍລະນີນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປີ 2018)

ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ, ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຊື້ຍານພາຫະນະ (ພາຫະນະອອກຮ້ານ) ໃນເດືອນ ຕຸລາ-ທັນວາ ຂອງປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມເສຍຄ່າທາງໃນປີຖັດໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາ, ຊູກຍູ້ການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ແລະ ການໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ມອບໃຫ້ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງ, ແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມດັ່ງກ່າວເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ສໍາລັບການຊໍາລະເງິນຄ່າທໍານຽມທາງ ແມ່ນໃຫ້ຊໍາລະຜ່ານລະບົບທະນາຄານດ້ວຍ 5 ທະນາຄານຄື: ຊໍາລະຜ່ານເຄົາເຕີຂອງທະນາຄານ, ທາງອອນລາຍ (Mobile Application BCEL One, BCEL I-Bank), ຕູ້ເອທີເອັມ (ATM), ສະຖານທີ່ຈຸດໃຫ້ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (BCOME) ແລະ ທະນາຄານຕົວແທນ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃບບົວ ຈັນທະລັງສີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງການເງິນ