6 ອາການທີ່ຮ່າງກາຍແຈ້ງເຕືອນພາຍໃນ 1 ເດືອນ ກ່ອນຫົວໃຈວາຍ

0
2436

ຫົວໃຈວາຍ ເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການເສຍຊີວິດ ຄວນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະການປ້ອງກັນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຈາກການດໍາເນີນຊີວິດ.

ນີ້ຄື 6 ອາການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຫົວໃຈວາຍ

  1. ຄວາມອ່ອນແອ ອາດມີສາເຫດເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຮູ້ສຶກອ່ອນແອ ແຕ່ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນໃນທັນທີທັນໃດ ເປັນໄປໄດ້ວ່າມີປັນຫາກ່ຽວກັບການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ ຊຶ່ງອາດເປັນຜົນມາຈາກຫຼອດເລືອດແດງແຄບລົງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ມີແຮງໝົດກໍາລັງບັງຊາ.
  2. ຄວາມເມື່ອຍ ການຫົດຕົວຂອງລອດເລືອດເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈໄດ້ຮັບເລືອດຕໍ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈທໍາງານໜັກ ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼາຍ ແລະຢາກນອນຕະຫຼອດເວລາ.
  3. ອາການເມົາຫົວ ແລະເຫື່ອອອກ ການໄຫຼວຽນເລືອດຕິດຂັດ ເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫຼວຽນໄປຍັງອະໄວຍະວະທີ່ສໍາຄັນຂອງຮ່າງກາຍບໍ່ທົ່ວເຖິງ ລວມໄປເຖິງສະໝອງ ຊຶ່ງມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ ເປັນລະດັບທໍາອິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເມົາຫົວ.
  4. ຫາຍໃຈຄືເມື່ອຍງ່າຍ ປະລິມານຂອງເລືອດໃນຫົວໃຈໃຫ້ຫຼຸດລົງ ຈະເຮັດໃຫ້ປອດບໍ່ໄດ້ຮັບອອກຊີເຈນທີ່ພຽງພໍ ທັງສອງລະບົບມີຄວາມສໍາພັນກັນຫຼາຍ ຖ້າຮູ້ສຶກມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈໃຫ້ປຶກສາແພດໝໍ.
  5. ແໜ້ນໜ້າເອິກ ຖ້າຮູ້ສຶກແໜ້ນໜ້າເອິກ ບໍ່ວ່າຈະມີການເຈັບເລັກໜ້ອຍ ຫຼືຄວາມດັນຂຶ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າກໍາລັງຖືກຫຼິ້ນງານຈາກພະຍາດຢູ່ ອາການເຈັບຈະເພີມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  6. ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຫຼືອາການໜາວເຢັນ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ອາດເບິ່ງຄືກັບວ່າສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ໜັກ ແຕ່ຖ້າໄດ້ປະສົບກັບມັນຫຼັງຈາກທີ່ຮູ້ສຶກວ່າມີອາການຂອງພະຍາດາງຢ່າງທີ່ກ່າວເຖິງ.

ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເມື່ອພົບອາການຂອງພະຍາດ: ຕ້ອງໄປພົບແພດໝໍໂດຍດ່ວນ ຮັບການປິ່ນປົວທັນທີ ເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈວາຍ.