ໂຮງຮຽນ ວິທະຍາໄລ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມໃນທົ່ວປະເທດເປີດກຽມເປີດສົກຮຽນໃໝ່ແລ້ວ

0
1230

ໂຮງຮຽນ/ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ວິຊາຊີບທົ່ວປະເທດ ກຽມເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໂດຍມີສູນລວມຂໍ້ມູນໃນເພຈ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ.

ເຟສບຸກເພຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ຄຸ້ມຄອງ ໂດຍກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານຂອງແຄມເປນ ເຈົ້າພາບທີ່ດີ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຮົາ. ແຄມເປັນດັ່ງກ່າວເປັນແຄມເປນທີ່ແນໃສ່ການສົ່ງເສີ່ມຊຸກຍູ້ ການເຮັດວຽກ, ການຮຽນໃນລະດັບອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ໃນທົ່ວປະເທດ. ການຮຽນໃນລະດັບອາຊີວະສຶກສານັ້ນລວມມີ ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບໃນທົ່ວປະເທດ ກຽມຮັບນັກຮຽນຊຸດໃໝ່ ແລະ ພ້ອມເປີດສົກຮຽນ 2020-2021 ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະໝັກຮຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ທີ່ເຟສບຸກເພຈດັ່ງກ່າວ. ນັກຮຽນຈະໄດ້ທັກສະ ແລະ ວີຊາຊີບແບບສະເພາະທາງໃນການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງຮຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທັກສະໃນການເປັນ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ, ພະນັກງານບໍລິການພາຍໃນໂຮງແຮມ, ບາຣ໌ເທັນເດີ້, ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ.

ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ ຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມ ເປັນໜຶ່ງໃນເສົາຄໍ້າຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ພົບກັບວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃນທົ່ວໂລດ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຂີດຈໍາກັດ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍອັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງດັ່ງກ່າວໄລຍະໜຶ່ງ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ແລ້ວ, ການທ່ອງທ່ຽວຈະກັບມາຄຶກຄັກຄືເກົ່າ  ແລະ ເມື່ອນັ້ນ ບັນດາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຈະຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.”

ຄ່າຮຽນໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 250.000 ກີບຕໍ່ປີ (ຄ່າຮຽນໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ). ແລະ ນອກຈາກນັ້ນທາງໂຮງຮຽນຍັງມີເບ້ຍລ້ຽງຈໍານວນ 200.000 ກີບ/ເດືອນ ໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຍັງມີຫໍພັກສຳລັບນັກສຶກສາອີກດ້ວຍ.

ວັນທີປິດຮັບສະໝັກຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ/ວິທະຍາໄລນັ້ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປິດຮັບສະໝັກໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2020 ນີ້.ແຄມເປນນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການທັກສະເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ລາວ/029 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສະວິດເຊີແລນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແລະ ອົງການ LuxDev ອົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານການພັດທະນາຂອງປະເທດລຸກຊໍາບວກ.