ໂຣກອັກເສບທີ່ປາຍອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ທີ່ຄວນຮູ້ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍ

ໂຣກນີ້ຄືພາວະທີ່ມີການອັກເສບຂອງສ່ວນປາຍຂອງອະໄວຍະວະເພດຊາຍ (ສ່ວນຫົວ) ໂຣກນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກໆຊ່ວງຂອງອາຍຸຜູ້ຊາຍ ໂຣກນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ: ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຣາແຄນຕິດ້າ, ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແບັດທີເຣຍ ເກີຮດຈາກການຕິດເຊື້ອໂຣກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເກີດຈາກການມີສິ່ງລະຄາຍເຄືອງບໍລິເວນສ່ວນຂອງປາຍຂອງອະໄວຍະວະເພດດັ່ງກ່າວ ຫຼື ເກີດຈາກໂຣກບາງຢ່າງເປັນສາເຫດເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໂຣກນີ້ກໍ່ສາມາດໃຫ້ຫາຍຈາດໄດ້

ການຮັກສາໂຣກນີ້

  1. ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ສະບູໃນເວລາທີ່ມີການອັກເສບ ແລະ ໃຊ້ Emollient Cream ຫຼື Ointment ທຳຄວາມສະອາດແທນສະບູ
  2. ໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນເຮັດຄວາມສະອາດເບົາໆ ແລະ ເບົາໆຄ່ອຍໆເຊັດໃຫ້ແຫ້ງດີ
  3. ການຮັກສາໂຣກຈຳພວກນີ້ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບສາເຫດຂອງໂຣກເຊັ່ນ: ຖ້າເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຣາແຄນດີຕ້າ ການຮັກສາກໍ່ຄືການໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອຣາ, ຖ້າສາເຫດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແບັດທີເຣຍ ການຮັກສາສະເພາະກໍ່ຄືການໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະທີ່ຂ້າເຊື້ອແບັດທີເຣຍຊະນິດນັ້ນໆ, ຖ້າສາເຫດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນ ການຮັກສາກໍ່ຄືການໃຊ້ຢາສະເພາະຕໍ່ໂຣກຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນນັ້ນ
  4. ການໃຊ້ສະເຕີຣອຍຄຣີມອ່ອນໆ ທາບໍລິເວນທີ່ອັກເສບ ໃນກໍລະນີທີ່ການອັກເສບນັ້ນເກີດຈາກກົນໄກຂອງການແພ້ ຫຼື ພູມແພ້ ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງເຮົາໃຊ້ຄຣີມທີ່ມີສະເຕີຣອຍອ່ອນໆ ປະສົມກັບຢາປະຕິຊີວະນະທາໃນບໍລິເວນທີ່ອັກເສບ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດການອັກເສບໃນໄລຍະທຳອິດ ຂອງການຮັກສາໄດ້ອີກດ້ວຍ
  5. ຖ້າທ່ານມີອາການອັກເສບທີ່ປາຍອະໄວຍະວະເພດຊ້ຳເລື່ອຍໆ ແລະ ທ່ານມີພາວະໜັງຫຸ້ມປາຍອະໄວຍະວະເພດບໍ່ເປີດ (Phimosis) ແນະນຳໃຫ້ເຮັດກາານຜ່າຕັດ ຫຼື ໜີບໜັງຫຸ້ມປາຍອະໄວຍະວະເພດອອກ

ການປ້ອງກັນໂຣກນີ້

  1. ລ້າງເຮັດຄວາມສະອາດອະໄວຍະວະເພດໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນນຸ່ງສະລິບ
  2. ຖ້າການອັກເສບນັ້ນສຳພັນກັບການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ ແມ່ນຄວນຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມ ຫຼື ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ກໍ່ໃຊ້ຊະນິດທີ່ເຮັດມາສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຜິວແຫ້ງແພ້ງ່າຍ
  3. ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດທຸກຄັ້ງກ່ອນຈັບອະໄວຍະວະເພດເມື່ອເວລາປັດສະວະ ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສານເຄມີທີ່ອາດລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ອະໄວຍະວະເພດໄດ້
  4. ໃຊ້ຖົງຢາງອານາໄມທຸກຄັ້ງໃນເວລາມີເພດສຳພັນກັບຄູ່ນອນຄົນໃໝ່ທີ່ບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະປອດໄພຈາກການຕິດເຊື້ອໂຣກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://medicarezine.com/2012/03/balanitis/