ໂຄງການແລກປ່ຽນ ແລະ ເສີມສ້າງມິດຕະພາບ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 2016

ໂຄງການແລກປ່ຽນ ແລະ ເສີມສ້າງມິດຕະພາບ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 2016
ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສະຫມັກແລ້ວ !

Call for Application! – Mekong Friendship Project 2016 “Cultures through River Flows”

The Royal Thai Embassy invites youths of Laos in the first or second year of higher education to apply for the Mekong Friendship Project 2016 “Cultures through River Flows” – a funded program organized by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand for students from Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Vietnam to join together in a trip from 12 – 23 September 2016 to CLMVT countries.

Please see link for more details.

http://www.thaiembassy.org/…/news-20160811-105223-271424.pdf

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່: