ແນະນໍາ 10 ອັນດັບຄວາມຝັນບອກໂຊກລາບ

0
4572

 

  1. ຫາກຝັນເຫັນປາ ຫຼືຝັນວ່າໄດ້ຈັບປາ ຄວາມຝັນນີ້ຖືວ່າເປັນຄວາມຝັນທີ່ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດ້ທໍານາຍວ່າ ຫາກຝັນເຫັນປາຈະມີໂຊກລາບຫຼາຍໜ້ອຍຕາມຈໍານວນ ແລະຂະໜາດຂອງປາທີ່ເຮົາຈັບໄດ້ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກຈາກຄວາມຝັນໄດ້ແກ່ 85 87 ​88 89
  2. ຫາກຝັນເຫັນກຸ້ງ, ປູ ແລະຫອຍ ນັ້ັ້ັ້ັ້ັ້ນຖືກວ່າເປັນຝັນດີ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍໄດ້ທໍານາຍວ່າ ຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ໜ້ອຍຕາມປະລິມານ ກຸ້ງ, ປູ ແລະຫອຍ ທີ່ເຮົາຈັໄດ້ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກຈາກຄວາມຝັນໄດ້ແກ່ 50 51 54 64 74 89 88
  3.  ຫາກຝັນເຫັນກົົົບ ຫຼືຝັນວ່າໄດ້ຈັບກົບຈໍານວນຫຼາຍ ໄດ້ຍິນສຽງກົບຮ້ອງ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດ້ທໍານາຍວ່າ ຜູ້ຝັນກໍາລັງມີໂຊກລາບ ສ່ວນຈະຫຼາຍ ຫຼືໜ້ອຍຂຶ້ຶຶຶນເບິ່ງຈາກຈໍານວນກົບ ທີ່ເຮົາຈັບໄດ້ ຫຼືປະລິມານລ້ຽງທີ່ຮ້ອງ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກໄດ້ແກ່ 11 22 29 55 59

4.​ ຫາກຝັນເຫັນໄກ່ ຫຼືຝັນວ່າໄດ້ຈັບໄກ່ມາໄວ້ໃນຫຼົກ ຫຼືເອົາມາປຸງ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດ້ທໍານາຍວ່າຈະມີຜູ້ນໍາໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ມາໃຫ້ເຖິງເຮືອນ ຄົນແປກໜ້າຈະນໍາໂຊກລາບມາໃຫ້ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກໄດ້ແກ່ 09 19 29 59 89

  1. ຫາກຝັນເຫັນສາຍຄໍ, ແຫວນ, ຕຸ່ມຫູ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດ້ທໍານາຍໄວ້ວ່າ ເປັນຝັນບອກໂຊກທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນວ່າ ເປັນຝັນທີ່ເປັນມົງຄຸງຕໍ່ຜູ້ຝັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ເຊື່ອວ່າຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບກ້ອນໃຫຍ່ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກໄດ້ແກ່ 12 19 59 89 99
  2. ຫາກຝັນເຫັນຄົນຕາຍ ຫຼືຊາກສົບທີ່ເນົ່າເປື່ອຍ ໂລງສົບ ງານສົບ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນທໍານາຍໄວ້ວ່າ ເປັນຄວາມຝັນບອກໂຊກລາບແປກປະຫຼາດພໍສົມຄວາມ ເພາະຝັນເຫັນເລື່ອງທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ແຕ່ກັບເຮັດໃຫ້ຜູ້ຝັນມີໂຊກລາບໃຫຍ່ຫຼວງ ເປັນຄວາມຝັນທີ່ເຊື່ອກັນມມາແຕ່ບູຮານວ່າຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກໄດ້ແກ່ 10 14 54 00 44 88
  3. ຫາກຝັນເຫັນນົກ ຫຼືສັດປີກຕ່າງໆ ຫາກຝັນໄດ້ຈັບ ຫຼືບິນເຂົ້າາຫາ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດ້ທໍານາຍໄວ້ວ່າ ຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບເຂົ້າມາເຖິງເຮືອນຊານ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກໄດ້ແກ່ 02 12 16 26 52
  4. ຫາກຝັນເຫັນໂຣກຂີ້ເຮື້ອນ ຫຼືມີບາດຕາມຮ່າງກາຍ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດ້ທໍານາຍໄວ້ວ່າ ຝັນນີ້ຈະບອກເຫດໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະມີຜູ້ນໍາໂຊກລາບມາໃຫ້ ເປັນຝັນທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຫຼາຍ ຖ້າແມ່ນບາດທີ່ເນົ່າຈະມີໂຊກລາບໃຫຍ່ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກໄດ້ແກ່ 07 08 09 00 77 97
  5. ຫາກຝັນເຫັນພະຍານາກ ຫຼື ມັງກອນ ງູໃຫຍ່ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດທໍານາຍໄວ້ວ່ວ ຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊື່ອຖືມາແຕ່ບູຮານ ມີຄວາມແນນອນສູງ ເລກເດັດສ່ງຽໂຊກໄດ້ແກ່ 48 58 68 69
  6. ຫາກຝັນເຫັນອະໄວຍະວະຂອງເພດຊາຍ ຫຼືຂອງເພດຍິງ ຕາມຕໍາລາທໍານາຍຝັນໄດ້ທໍານາຍໄວ້ວ່າ ເປັນຝັນທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນຫຼາຍ ຜູ້ຝັນຈະມີໂຊກລາບ ແຕ່ຫ້າມໄປເລົ່າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໂຊກລາບທີ່ຄວນຈະໄດ້ຫາຍໄປ ເລກເດັດສ່ຽງໂຊກໄດ້ແກ່ 12 14 16 54 64 69 66