ແຈ້ງລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບເພື່ອລະດົມທຶນທາງທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

195