ແຈ້ງການໂຈະຊົ່ວຄາວການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ

0
1196

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງ ແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານຊາບວ່າ: ປິຈຸບັນການດຳເນີນທຸລະກິດຮູບແບບສະຖາບັນການເງິນ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນ ຈາກບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມບັນດາສະຖາບັນການເງິນຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສະຖາບັນຂະໜາດເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຍັງຈຳກັດ, ສະນັ້ນ ກົມຄຸ້ມ ຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈິ່ງໄດ້ໂຈະຊົ່ວຄາວ ການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ສະຖານບັນການເງິນທຸກຮູບແບບຄື: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ໂຮງຊວດຈຳນຳ ແລະ ບໍລິສັດ ໂອນເງິນດ່ວນລະຫວ່າງປະເທດ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການປະຕິບັດບັນດາລະບຽບນິຕິກຳ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແທດເໝາະກັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄລຍະເວລາໃນການໂຈະຊົ່ວຄາວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2017 – 28 ກຸມພາ 2018.

ອອກ​ຈາກ REPLY ເປັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.