ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການເສັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລວຸພານຸວົງຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

815 816 8177

ທີ່ມາ: Souphanouvong Univ