ແຈ້ງການຕົວເລກ ລັດຖະກອນຄູ ສົກປີ 2016-2017 ໄດ້ທັງໝົດ 1818 ອັດຕາ

15000 1501 1502

ທີ່ມາຈາກ: http://www.pakaad.com/2016/11/2016-17-1818.html
ຕິດຕາມຂ່າວເສດຖະກິດລາວ ກົດໄລຄ໌ເລີຍ!

3 COMMENTS

  1. ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການເປັນກຳມະການໃນການສອບເສັງບັນຈຸຄູລັດຢາງເປັນທຳແລະໃຊ້ຈັນຍາບັນຂອງຄູ ໃຫພາກສວນທີກຽວຂອງຊວຍກັນພິຈາລະນາແກ້ໄຂຮີບດວນ.

  2. ການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນບໍ່ມີຄວາມໝາຍເພາະວ່າບ່າງແຫ່ງຍັງຮັບສິນບົນໃນການບັນຈຸລັດຖະກອນ
    ແລະຍັງເອົາປຽບກັນບ່ອນວ່າຄູທີ່ມີຜົນງານ2ປີມາສອບເສັງບັນຈຸກັບຄູທີ່ມີຜົນງານ3ປີແລະຜົນສອບອບເສັງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປີ2ແລະເທດສະບານເມືອງຜາອຸດົມໄດ້ຫຼາຍທີສຸດ.ແຕ່ຢູເຂດຫ່າງໃກ້ສອກຫີຼກບໍ່ໄດ້.ຖ້າຫາກວ່າພາກສ່ວນທີ່ກຽວຂ້ອງຫາກພົບເຫັນຄຳຄິດເຫັນນິແລ້ວຂໍ້ໃຫ້ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດວນແລະທັນເວລາ.

  3. ຈະແກ້ໄຂລັດຖະກອນຄູໄດ້ໝົດບໍ່ໃນສົກ2017-2018ນີ້ນໍ

Comments are closed.