ແຂນຄົນເພີ່ມພະລັງເປັນຍອດມະນຸດ

0
1322
154334n0g44faqd08xxu28
ມະນຸດເຮົາບໍ່ໄດ້ມີກ້າມເນື້ອທີ່ແຂງແກນຈົນຍົກຂອງໜັກໆໄດ້ທຸກຄົນ ໂດຍສະ​ເພາະຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍຄວາມສາມາດນີ້ຈະຫຼຸດລົງໄປຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດດ້ວຍເຫດນີ້ທາງນັກສຶກສາວິສາວະກຳສາດຈຳນວນ 4ຄົນ ຈຶ່ງໄດ້ຄິດປະດິດແຂນກົນທີ່ມີຊື່ວ່າ Titan Armຂຶ້ນມາ
            Titan Armຕົວຕ້ົນແບບນີ້ໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນທີ່ພິມຈາກເຄື່ອງພິມສາມມິຕິ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຄອມພິວເຕີ ແລະ ຊອບແວອອກແບບໃນລາຄາຄ່າວັດຖຸດິບຢູ່ທີ່ $2.000 ​ເຊິ່ງຖືວ່າຕ້ົນທຶນຖືກກວ່າແຂນກົນexoskeletonທີ່ມີຂາຍໃນຕະຫຼາດ​ເຖິງ 50ເທ່ົາອຸປະກອນຕົວນີ້ມີລັກສະນະຄືກັບເປ້ສະພາຍຫຼັງເຊື່ອມຕ່ໍກັບແຂນຫຸ່ນຍົນຢູ່ຂ້ໍດີຂອງການອອກແບບຄືຊ່ວຍຮັກສາທ່າທາງຂອງຜູ້ໃສ່ໃຫ້ຕັ້ງຊື່ ແລະປ້ອງກັນອາການບາດເຈັບທີ່ກ່ຽວກັບຫຼັງໃນສ່ວນຂອງແຂນກົນມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃສ່ສາມາດຍົກຂອງໜັກ 40 ປອນ (ປະມານ 18.144 ກິໂລກຼາມ) ໂດຍທ່ານບໍ່ຕ້ອງຟິດກ້າມເນື້ອ(ນ້ຳໜັກສູງສຸດທີ່ແຂນກົນນີ້ຍົກຂຶ້ນນັ້ນສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ຍົກໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ໄດ້ອີກຖ້າຕ້ອງການ ແຕ່ເທ່ົານີ້ກໍ່ເຫຼືອເຟືອສຳລັບງານທົ່ວໄປແລ້ວ)ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າມັນເອົາມາໃຊ້ໄດ້ທັງເລື່ອງງານຍົກຂອງລວມ​ເຖິງນຳມາໃຊ້ທຳກາຍະພາບບຳບັດໂດຍແຂນນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນປັນຫາທີ່ເກີດຈາກການຂະຍັບທ່າເດີມຊ້ຳໆເປັນເວລານານຢ່າງເຊ່ັນ ການກ້ົມລົງຍົກຂອງໜັກໆ ທີ່ເມື່ອຍົກ​ເລື່ອຍໆ ຈະ​ເຮັດໃຫ້ໝົດແຮງແລ້ວຍັງສ່ຽງຕ່ໍການບາດເຈັບຂອງກ້າມເນື້ອ ແລະ ຮ່າງກາຍເຊິ່ງບາງບັນຫາອາດຈະເກີດອາການເຣື້ອຣັງສ່ົງຜົນໃນ​ໄລຍະ​ຍາວການຟື້ນຟູຮ່າງກາຍທ່ອນ​ເທິງໃຫ້ຫາຍຈາກອາການບາດເຈັບຈະງ່າຍຂຶ້ນເມື່ອໃຊ້ແຂນກົນນີ້ເພາະມັນໃສ່ເຊັນເຊີຄອຍກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວ​ເຊິ່ງນັກກາຍະພາບບຳບັດສາມາດຕິດຕາມຂ້ໍມູນລະຫວ່າງການຟື້ນຟູໄດ້ນອກຈາກນີ້ຂ້ໍຕ່ໍທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນມາຍັງຊ່ວຍວັດແຮງຕ້ານທານ ແລະ ຊ່ວຍນຳມາໃຊ້ໃນງານວິ​ໄຈເພື່ອການຮັກສາໂລກໃນອະນາຄົດທາງຜູ້ສ້າງຫວັງວ່າການສ້າງເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕ້ົນທຶນທີ່ຕ່ຳລົງຈະຊ່ວຍເພີ່ມທັງຜົນຜະລິດດ້ານການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງກາຍະພາບໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂລກຕ່າງໆນັບລ້ານຄົນທົ່ວໂລກນອກຈາກນີ້ແບັ​ດເຕີຣີສາມາດ​ເຮັດ​ວຽກໄດ້ຕ່ໍເນື່ອງ8ຊົ່ວໂມງດ້ວຍການຊາກໄຟພຽງຄັ້ງດຽວ ນັ້ນຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້ Titan Armຄວ້າລາງວັນ ”ingenious design”ພ້ອມເງິນ $45,000 ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ເປັນທຶນພັດທະນາເພື່ອນຳມາຜະລິດ