ເປີດແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ ຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີ ພາຍໃຕ້ທຶນ KDI

ເປີດແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ ຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີ ພາຍໃຕ້ທຶນ KDI ມີທັງຮູບແບບເຕັມທຶນ ແລະ ຈ່າຍເຄີ່ງໜຶ່ງ

KDI School of Public Policy and Management (full and partial scholarship) ມີຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ເຊັ່ນ:

– Master of Public Policy (MPP)
– Master of Development Policy (MDP)
– Master of Public Management (MPM)
– Ph.D. in Public Policy (PP)
– Ph.D. in Development Policy (DP)

ສອນທັງໝົດເປັນພາສາອັງກິດ
All lectures are conducted in English.
The deadline for application submission is October 25, 2016.
ສະຫມັກອອນລາຍໄດ້ທີ່: http://admissions.kdischool.ac.kr

974 975