ເຕືອນໄພມີນັກຕົ້ມຕຸ້ນຕົວະເອົານັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງລະວັງ ກວດສອບກ່ອນຕັດສິນໃຈ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:
P.O.BOX 67
Tel: +856 21 216013 / +856 21 6014
Fax: +856 21 216006
http://www.moes.edu.la/
1011