ຫົວພັນແຈ້ງການພັກຮຽນພາກທີ I ແລະ ການພັກຮຽນອາກາດໜາວເຢັນໃນ 10 ເມືອງ

ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໜາວເຢັນຢູ່ທົ່ວແຂວງຫົວພັນ ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການພັກຮຽນພາກທີ I ສົກຮຽນ 2020-2021 ແລະ ການພັກຮຽນອາກາດໜາວເຢັນໃນ 10 ເມືອງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ສຳລັບນັກຮຽນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແມ່ນໃຫ້ພັກຮຽນນັບແຕ່ວັນທີ 12ເປັນຕົ້ນໄປຈົນຮອດວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ແມ່ນເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ II
  2. ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການສອບເສັັງໂດຍບໍ່ໃຫ້ແກ່ຍາວ ໃນນີ້ໂຮງຮຽນໃດທີ່ເສັງແລ້ວແມ່ນໃຫ້ພັກພາກຮຽນ I ເລີຍ (ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2021 ແມ່ນເຂົ້າຮຽນພາກຮຽນທີ II)

ຮຽບຮຽງຂ່າວ: ພຸດສະດີ