ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ

ແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອໃກ້ຮອດກຳນົດເວລາເກີດລູກ ຄົນຖືພາສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຫຼາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືເລື່ອງຂອງການເກີດຍາກນັ້ນເອງ ເຊິ່ງສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍປັດໄຈ ເຊິ່ງໃນຄໍລຳແມ່ແລະລູກ ມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກ

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກມີຄື: 

  1. ລູກໃນທ້ອງຕົວໃຫຍ່ເກີນໄປ
  2. ສະໂພກແມ່ແຄບ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ
  3. ສາຍແຮ່ພັນຕົວລູກ ຫຼື ພັນຄໍລູກ
  4. ມົດລູກບໍ່ທຳງານຕາມປົກກະຕິ
  5. ແຮ່ຄ້າງຢູ່ໃນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍ

ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນສາເຫດຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດລູກຍາກ