ສະຫຼຸບ ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2016

0
1413

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີການຊື້-ຂາຍແບບປະສົມປະສານ ໃນມື້ທຳອິດຂອງອາທິດ, ດັດຊະນີເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ 8.85 ຈຸດ ປິດທີ່ 999.79 ຈຸດ ຈາກການຈັບຄູ່ຂອງທັງສອງຮຸ້ນຫຼັກຄື ຮຸ້ນ EDL-Gen ແລະຮຸ້ນ BCEL ມູນຄ່າຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ 90,885,000 ກີບ.

ຮຸ້ນ  EDL-Gen ເພີ່ມຂຶ້ນ 50 ກີບ ໃນປະລິມານການຊື້-ຂາຍ ຈຳນວນ 17,900 ຮຸ້ນ ທີ່ມີການຈັບຄູ່, ເຊິ່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງຮອບການຊື້-ຂາຍ ປິດຕົວທີ່ 4,900 ກີບ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຮຸ້ນ EDL-Gen ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນ 50 ກີບ ຂອງລາຄາຮຸ້ນ BCEL ເຊິ່ງມີພຽງແຕ່ 800 ຮຸ້ນ ທີ່ມີການປ່ຽນມືທີ່ລາຄາ 5,200 ກີບ, ໃນເວລາດຽວກັນ ຮຸ້ນ LWPC, ຮຸ້ນ PTL ແລະຮຸ້ນ SVN ປິດບໍ່ປ່ຽນແປງ ໂດຍບໍ່ມີການຊື້ຂາຍຢູ່ທີລາຄາ 6,100 ກີບ, 2,500 ກີບ ແລະ 3,000 ກີບຕາມລຳດັບ