ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ວັນທີ 8 ພະຈິກ 2016

0
1427

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ມີການຊື້-ຂາຍຫຼຸດລົງໃນວັນອັງຄານ, ໂດຍຮຸ້ນພະລັງງານໄຟຟ້າ ເປັນພຽງຮຸ້ນດຽວທີ່ມີການຊື້ຂາຍ, ເຊິ່ງມີການຈັບຄູ່ກັນ ໃນປະລິມານນ້ອຍພຽງແຕ່ 9,300 ຮຸ້ນ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດຢູ່ທີ່ປະມານ 45,570,000 ກີບ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ຮຸ້ນອື່ນໆ ເຫັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນມືກັນ ໂດຍຮຸ້ນ BCEL ປິດທີ່ 5,200 ກີບ, ຮຸ້ນ LWPC  ປິດທີ່ 6,100 ກີບ, ຮຸ້ນ PTL ປິດໃນລາຄາ 2,500 ກີບ ແລະຮຸ້ນ SVN ຢູ່ທີ່ລາຄາ 3,000 ກີບ