ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2016

0
1396

ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ການຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງອີກ 8.18 ຈຸດ ມາປິດທີ່ 991.61 ຈຸດ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້-ຂາຍກັນທັງໝົດ 28,000 ຮຸ້ນ ເຊິ່ງເປັນມູນຄ່າປະມານ 137 ລ້ານກີບ. ຮຸ້ນ EDL-Gen ເປັນຮຸ້ນດຽວທີ່ມີການຊື້-ຂາຍກັນໃນມື້ນີ້ ແລະກໍໄດ້ຫຼຸດລົງ 50 ກີບ ມາປິດທີ່ 4,850 ກີບ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ 28,000 ຮຸ້ນ. ຮຸ້ນ BCEL, LWPC, PTL ແລະ SVN ບໍ່ມີກາີນຊື້-ຂາຍກັນໃນມື້ນີ້ ແລະປິດທີ່ລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ 5,200 ກີບ, 6,100 ກີບ, 2,500 ກີບ ແລະ 3,000 ກີບຕາມລຳດັບ