ສະຫຼຸບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ປະຈຳວັນທີ 26​ ຕຸລາ 2016

0
1495

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາວຫັນທິດຈາກການເພີ່ມໃນ ວັນ ອັງຄານ ແລະຫຸຼດລົງ 5.38 ຈຸດ ມາປິດທີ່ 995.21 ຈຸດ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ 58,000 ຮຸ້ນ. ປະລິມານການຊື້ຂາຍທັງໝົດແມ່ນ 283.87 ລ້ານກີບ

ໃນມື້ນີ້ ໂດຍຮຸ້ນທີ່ຊື້ຂາຍກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຍັງຄົງເປັນຮຸ້ນ EDL-Gen ເຊິ່ງປິດທີ່ລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ 4,900 ກີບ, ຮຸ້ນ BCEL ຍັງຄົງປິດທີ່ ລາຄາບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ 5,200 ກີບ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍ 1.100 ຮຸ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນ PTL ຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບຕໍ່າສຸດ ຕະຫຼອດການທີ່ 2,300 ກີບ, ຮຸ້ນ SVN ປິດຫຼຸດລົງ 50 ກີບ ປິດທີ່ 3,000 ກີບ ແລະ LWPC ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ 6,100 ກີບ