ວິທີປິ່ນປົວຮ້ອນໃນແນວໃດໃຫ້ດີໄວ

0
4299

ຮ້ອນໃນ ຫຼືຕຸ່ມແຜ ທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນໃນຜົ້ງປາກ ເກີດຈາກພູມຕ້ານທານຕໍ່າ ສາເຫດນີ້ມັກພົບໄດ້ເປັນປະຈໍາເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບ ແລະສ້າງຄວາມງຸດງິດໃຈ.

ມີວິທີທາງທໍາມະຊາດຫຼາຍປະການທີ່ສາມາດຈັດການກັບແຜໃນຜົ້ງປາກໄດ້ຄວນກິນວິຕາມິນບີ 12 ເຊັ່ນ: ຕັບ, ນົມ, ໄຂ່ແດງ, ປາ, ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນງົວ ແລະອາຫານມັກດອງ.

ວິທີປິ່ນປົວ: ໃຫ້ເອົານໍ້າກ້ອນກົດລົງບໍລິເວນທີ່ເປັນຮ້ອນໃນ 2-3 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຄວນໃຊ້ຢາສີແຂ້ວສູດທໍາມະຊາດ

ໃສ່ໂປຣພໍລິດທີ່ມີຄຸນສົມບັດຂ້າເຊື້ອໄປ 2-3 ຢາດ.