ລາວ ພັດທະນາໄວກ່ວາໝູ່ ໃນບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປີ 2020 ນີ້ ຫລຸດພົ້ນແນ່ນອນ!

laos-MMAP-md

 

ໃນວັນທີ 8 ທັນວານີ້ ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກຸ່ມສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດ

ພິທີຖະແຫລງຂ່າວລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປະຈຳ ປີ 2014, ຂຶ້ນຢູ່ສະມາຄົມນັກຂ່າວ

ແຫ່ງປະເທດລາວ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ແຟຣງ ໂກແຊງ ຜູ້ປະສານງານສາກົນ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

 

ທ່ານ ແຟຣງ ໂກແຊງ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ: ປັດຈຸບັນໃນທົ່ວໂລກຍັງມີປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທັງໝົດ 48 ປະເທດ, ໃນນັ້ນ

ຢູ່ທະວີບອາຟຣິກກາ ມີ 34 ປະເທດ, ທະວີອາຊີມີ 9 ປະເທດ ແລະ ທະວີບປາຊີຟິກ 5 ປະເທດ ແລະ ປະເທດລາວກໍເປັນ

ປະເທດໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າປະເທດລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີການພັດທະນາໄວກວ່າໝູ່ໃນປະເທດ

ດ້ອຍພັດທະນາທັງໝົດ, ມັນສະແດງອອກທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ

ຢ່າງໄວວາ ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ, ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ 8%/ປີ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ,

ຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກເຂົ້າເຖິງເຂດແຂວງໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຈາກການເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ

ລາວ ໃນປັດຈຸບັນຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ໄດ້ຢ່າງແນ່

ນອນ.

 

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ